Grad Samobor

Gradska služba

Gradska služba obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove vezane uz pripremanje i organiziranje rada Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, priprema opće i pojedinačne akte za Gradsko vijeće, pravno oblikuje ugovore i pruža pravnu pomoć drugim upravnim odjelima i službama, obavlja poslove pravnog zastupanja Grada Samobora iz svog djelokruga, daje pravna i druga stručna mišljenja u svezi s radom Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, kao i radom skupština trgovačkih društava u vlasništvu Grada Samobora, priprema sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, brine o usklađenosti materijala za sjednice sa zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim propisima, priprema, izdaje i vodi registar Službenih vijesti Grada Samobora, provodi natječajni postupak za prijam u službu službenika i namještenika.
 
Gradska služba obavlja stručne i administrativno – tehničke poslove za Mandatnu komisiju, Odbor za izbor i imenovanja, Odbor za statutarno – pravna pitanja, Odbor za imenovanje ulica i trgova, Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, Odbor za predstavke i pritužbe građana i Odbor za korekciju i usklađenje granica naselja, mjesnih odbora i gradskih četvrti.
 
Gradska služba obavlja opće i kadrovske poslove, vodi uredsko poslovanje i brine o očuvanju arhivske građe, obavlja poslove pisarnice, otpreme i dostave pošte, kao i poslove umnožavanja i slaganja materijala za sjednice tijela Grada Samobora za potrebe svih upravnih odjela i službi Grada Samobora, poslove ekonomata, poslove protupožarne zaštite i zaštite na radu, vodi briga o grijanju i održavanju prostora i opreme za potrebe svih upravnih odjela i službi Grada Samobora, te drugih tijela ustanova i institucija koje se nalaze u poslovnom prostoru koji je u vlasništvu Grada Samobora. Gradska služba vodi brigu o osiguranju službenika i namještenika Grada Samobora te prati izvršavanje obveza i potraživanja po osiguranju.

Ana Vlah, dipl. iur.  
Pročelnica Gradske službe
tel: +385 1 3378 163
fax: +385 1 3378 113
e-mail: ana.vlah@samobor.hr