Grad Samobor

Porez na nekretnine

Rok za dostavu podataka o poreznim obveznicima i nekretnini je 31. listopada 2017. godine.

Od 1. siječnja 2018. godine obvezu plaćanja komunalne naknade, spomeničke rente i poreza na kuće za odmor zamjenjuje POREZ NA NEKRETNINE.

Nekretninom se smatra:

 • stambeni prostor – za trajno i povremeno stanovanje
 • poslovni prostor – prema stvarnoj djelatnosti
 • garažni prostor
 • drugi pomoćni prostori te ostali prostori bez namjene
 • građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti
 • neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja a za koje je izdan akt o građenju

Porezni obveznik je:

 • samostalni posjednik - svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine)
 • nesamostalni posjednik:
 • ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika (ugovor)
 • ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada, županije ili Republike Hrvatske
 • ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine
 • vlasnik je nepoznat.

OBRAČUN POREZA NA NEKRETNINE

Porez na nekretnine obračunava se na ukupnu neto površinu nekretnine  sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta. Godišnji iznos poreza po m² obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd).

Rješenje o porezu na nekretnine donosi se do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze primjenjuju se od slijedeće kalendarske godine.
Rješenjem o porezu utvrđuje se porezni obveznik, iznos poreza po m² obračunske površine, obračunska površina,  ukupni iznos poreza i rokovi plaćanja, odnosno ukupni iznos poreza se utvrđuje u godišnjem iznosu.

EVIDENCIJA O NEKRETNINAMA

Radi ustrojavanja i vođenja Evidencije o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine pozivaju se vlasnici i korisnici stambenih, poslovnih, garažnih i drugih pomoćnih prostora te prostora bez namjene, zemljišta koja služe za obavljanje poslovne djelatnosti kao i neizgrađenih građevinskih zemljišta za koje je izdan akt o gradnji na području grada Samobora da najkasnije do 31. listopada 2017. godine dostave podatke o poreznim obveznicima i nekretnini na obrascima koji će biti dostavljeni na kućne adrese, dostupni na Internet stranici Grada Samobora te u službenim prostorijama Grada Samobora.
Obrasci se mogu dostaviti osobno ili putem pošte na adresu Grad Samobor, Trg kralja Tomislava 5, 10 430 Samobor ili na e – mail: pne@samobor.hr. 
Građani ili pravne osobe koje imaju više nekretnina u vlasništvu koje se nalaze na različitim lokacijama na području Grada Samobora za svaku nekretninu trebaju popuniti zaseban obrazac.

Molimo građane i pravne osobe da zbog velikog broja obveznika i količine podataka s popunjavanjem i dostavom obrasca/obrazaca ne čekaju krajnji, Zakonom propisani rok za dostavu podataka.

Ako je vlasnik nekretnine poreznu obvezu, plaćanje poreza na nekretnine, prenio na korisnika potrebno je uz popunjen/e i potpisan/e obrazac/obrasce dostaviti i Ugovor iz kojeg je vidljivo da je plaćanje porezne obveze za nekretninu prenijeto na korisnika nekretnine.