Grad Samobor

Upravni odjel za razvoj grada

Upravni odjel za razvoj grada obavlja administrativne, upravne i stručne poslove koji se odnose na razvoj i strateško planiranje, priprema projektno - tehničku dokumentaciju za kapitalne investicije od interesa za Grad Samobor i provodi nadzor nad realizacijom istih.

Upravni odjel obavlja poslove vezane uz prostorno uređenje, a koji obuhvaćaju pripremu akata u vezi donošenja prostornih planova, praćenje ostvarenja dokumenata prostornog uređenja, uređenje građevinskog zemljišta, izradu izvješća o stanju u prostoru te vođenje dokumentacije o prostoru, obavlja geodetske poslove u dijelu vođenja katastra vodova, vodi izvornu evidenciju naselja, ulica i kućnih brojeva, određuje kućne brojeve, te poslove vezane uz uspostavu i razvitak informatičkih sustava u prostoru (GIS - Geoinformacijski sustav) i praćenje funkcioniranja sustava. Upravni odjel obavlja stambene poslove, vodi brigu o opskrbi toplinskom energijom, obavlja poslove zaštite okoliša, poslove zaštite graditeljske baštine koja obuhvaća koordinaciju aktivnosti u vezi zaštite graditeljske baštine, izradu programa te ostale dokumentacije i akata u vezi planiranja i provođenja zaštite objekata i prostornih cjelina.

Upravni odjel brine o provođenju Strateškog programa razvoja Grada Samobora, predlaže njegove izmjene i dopune, pokreće i provodi postupak donošenja novog Strateškog programa u suradnji s ostalim upravnim tijelima, priprema i provodi godišnje programe gospodarenja stambenim i poslovnim fondom Grada Samobora. Upravni odjel obavlja poslove upravljanja gradskom imovinom i vodi registar imovine, vodi brigu o održavanju gradske imovine (osim komunalne infrastrukture iz članka 8. ove odluke), obavlja imovinsko - pravne poslove vezane uz gradsku imovinu, te obavlja poslove pravnog zastupanja Grada Samobora iz svog djelokruga. Upravni odjel obavlja poslove utvrđivanja obveze plaćanja, razreza i naplate komunalnog doprinosa, komunalne naknade i spomeničke rente. Upravni odjel obavlja poslove vezane uz dodjelu koncesija, poslove davanja u zakup te provodi postupke prisilne naplate dospjelih obveza iz djelokruga Upravnog odjela. Upravni odjel usklađuje rad trgovačkih društava kojima je, sukladno zakonu i drugim propisima, povjereno obavljanje djelatnosti iz djelokruga Upravnog odjela.

Upravni odjel obavlja stručne i administrativno - tehničke poslove za Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje. Upravni odjel obavlja poslove koji se odnose na komunalno gospodarstvo, a nisu izrijekom navedeni u djelokrugu poslova Upravnog odjela za komunalne djelatnosti.

 Obrasci za građane

Zakoni i ostali propisi

Mario Anušić, dipl. ing. građ.
Pročelnik Upravnog odjela za razvoj grada
tel: +385 1 3378 150
fax:+385 1 3378 154
e-mail: mario.anusic@samobor.hr