Grad Samobor

Ured gradonačelnika

Stručna služba gradonačelnika obavlja poslove pripreme općih i pojedinačnih akata iz djelokruga gradonačelnika kao i ostale pravne poslove iz djelokruga gradonačelnika.

Obavlja poslove zastupanja Grada Samobora pred sudovima i drugim državnim tijelima, obavlja stručne savjetodavne poslove za gradonačelnika, proučava i stručno obrađuje najsloženija pravna pitanja iz nadležnosti Grada Samobora, vodi poslove službenog protokola i organizacije službenih posjeta i svečanih manifestacija te poslove vezane za odnose s javnošću i suradnju s predstavnicima medija, kao i brojne druge.