Grad Samobor

Najava

Natječaj

Natječaj
02.01.
2019.

za popunu radnog mjesta diplomiranog knjižničara

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Gradske knjižnice Samobor od 28. prosinca 2018. godine te članka 29. Statuta Gradske knjižnice Samobor ( Službene vijesti Grada Samobora br. 4/09)  ravnateljica Gradske knjižnice Samobor raspisuje 
NATJEČAJ za popunu radnog mjesta diplomiranog knjižničara, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

Završeni diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno VSS, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara, najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima diplomiranog knjižničara.

Specifični uvjeti:

Poznavanje  stručne obrade knjižne i neknjižne građe.

Vještine:

Komunikacijske vještine, znanje stranog jezika u govoru i pismu ( prednost engleski), računalna i informacijska pismenost, sposobnost obavljanja stručnih poslova i rada u timu, spremnost na stalno stručno usavršavanje.
 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  •  dokaz državljanstva (preslik domovnice ili osobne iskaznice)
  • dokaze o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe ili diplome)
  • dokaz o položenome stručnom ispitu
  • dokaz o radnom iskustvu

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave.

Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu:

Gradska knjižnica Samobor

Krležina 9, Samobor

ili na mdimnjakovic@samobor.hr s naznakom „Prijava na Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta".

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnome natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

U Samoboru, 2. siječnja 2019.