Grad Samobor

Korisne informacije

193. Samoborski fašnik - Javni natječaj

193. Samoborski fašnik - Javni natječaj
08.01.
2019.

Davanje u zakup javne površine za postavljanje zabavnog parka za vrijeme trajanja 193. Samoborskog fašnika.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov. br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12., 152/14.), članka 3. i 7. Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta za postavljanje pokretnih naprava, za uzgoj poljoprivrednih kultura i obavljanje djelatnosti (“Službene vijesti Grada Samobora” br. 3/98, 7/07, 6/08 i 8/09) te Zaključka Gradonačelnika KLASA: 022-05/19-01/1 i URBROJ: 238-11-04-02/2-19-5 od 2.1.2019. godine Turistička zajednica grada Samobora kao organizator manifestacije 193. Samoborski fašnik, objavljuje

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje zabavnog parka za vrijeme trajanja 193. Samoborskog fašnika 2019.

Turistička zajednica grada Samobora, u daljnjem tekstu Organizator manifestacije 193. Samoborski fašnik poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da po Općim i posebnim uvjetima dostave ponudu za davanje u zakup javne površine za postavljanje sadržaja i organizacije zabavnog parka (luna-parka) za vrijeme održavanja 193. Samoborskog fašnika, od 22.02. do 05.03.2019. godine na lokaciji parkirališta uz Kompareovu ulicu u Samoboru (asfaltna površina parkirališta) ukupne veličine 2500 m2 .

Cjelokupni tekst Javnog natječaja zajedno s popratnim prilozima preuzmite na linku desno.