T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Djelokrug rada

Sukladno Statutu Grada Samobora Gradonačelnik zastupa Grad Samobor i nositelj je izvršne vlasti u Gradu Samoboru.

Mandat gradonačelnika traje četiri godine.

U obavljanju izvršne vlasti gradonačelnik:

 • priprema prijedloge općih akata
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća
 • utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Samobora čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima
 • upravlja prihodima i rashodima Grada
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora
 • utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba
 • može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog uređenja Zavodu za prostorno uređenje velikog grada
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana
 • obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama
 • imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti
 • sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga
 • do kraja ožujka tekuće godine podnosi Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu
 • utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje
 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada u skladu s posebnom odluku Gradskog vijeće o poslovnim prostorima
 • organizira zaštitu od požara na području Grada i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara
 • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu
 • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora
 • osniva i imenuje stalna ili povremena stručna tijela koja mu pomažu u obavljanju poslova izvršne vlasti
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.