T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije

Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije obavlja poslove koji se odnose na gospodarstvo i poduzetništvo (obrti i trgovačka društva), poslove koji se odnose na razvoj i strateško planiranje, priprema projektno - tehničku dokumentaciju za kapitalne investicije od interesa za Grad Samobor i provodi nadzor nad realizacijom istih, poslove koji se odnose na rad, turizam i ugostiteljstvo, trgovinu, zaštitu potrošača, rudarstvo, poljoprivredu i šumarstvo, autotaksi prijevoz, zdravstvenu zaštitu bilja i veterinarstvo, prati stanje u gospodarstvu na području Grada Samobora, poslove civilne zaštite i vatrogastva, upravne i stručne poslove iz područja energetike te surađuje s nadležnim tijelima.

Upravni odjel za gospodarstvo priprema i predlaže razvojne projekte za sufinanciranje iz fondova EU i ostalih međunarodnih ili nacionalnih fondova te u tu svrhu surađuje i koordinira s drugim tijelima i institucijama na području Grada Samobora, županije i Republike Hrvatske u cilju prijave i provođenja predloženih razvojnih projekata i vodi evidenciju o međunarodnim i EU projektima na području Grada Samobora.

Upravni odjel obavlja poslove vezane uz prostorno uređenje, a koji obuhvaćaju pripremu akata u vezi donošenja prostornih planova, praćenje ostvarenja dokumenata prostornog uređenja, uređenje građevinskog zemljišta, izradu izvješća o stanju u prostoru te vođenje dokumentacije o prostoru, obavlja geodetske poslove u dijelu vođenja katastra vodova, vodi izvornu evidenciju naselja, ulica i kućnih brojeva, određuje kućne brojeve, te poslove vezane uz uspostavu i razvitak informatičkih sustava u prostoru (GIS – Geo informacijski sustav) i praćenje funkcioniranja sustava.

Upravni odjel obavlja stambene poslove, vodi brigu o opskrbi toplinskom energijom, obavlja poslove zaštite okoliša, poslove zaštite graditeljske baštine koja obuhvaća koordinaciju aktivnosti u vezi zaštite graditeljske baštine, izradu programa te ostale dokumentacije i akata u vezi planiranja i provođenja zaštite objekata i prostornih cjelina. Upravni odjel brine o provođenju Strateškog programa razvoja Grada Samobora, predlaže njegove izmjene i dopune, pokreće i provodi postupak donošenja novog Strateškog programa u suradnji s ostalim upravnim tijelima, priprema i provodi godišnje programe gospodarenja stambenim i poslovnim fondom Grada Samobora.

Upravni odjel obavlja poslove upravljanja gradskom imovinom i vodi registar imovine, vodi brigu o održavanju gradske imovine (osim komunalne infrastrukture iz članka 7. ove odluke), obavlja imovinsko - pravne poslove vezane uz gradsku imovinu, te obavlja poslove pravnog zastupanja Grada Samobora iz svog djelokruga.

Upravni odjel obavlja poslove utvrđivanja obveze plaćanja, razreza i naplate komunalnog doprinosa, komunalne naknade i spomeničke rente. Upravni odjel obavlja poslove vezane uz dodjelu koncesija, poslove davanja u zakup te provodi postupke prisilne naplate dospjelih obveza iz djelokruga Upravnog odjela.

Upravni odjel poduzima aktivnosti na jačanju i poticanju gospodarskog razvoja i poduzetničkih aktivnosti i privlačenju inozemnih i domaćih ulagača, promicanju gospodarskog napretka te poboljšanju uvjeta privređivanja otvaranjem gospodarskih zona i aktivnom promidžbom.

U realizaciji navedenih aktivnosti, Upravni odjel organizira i provodi savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem, organizira stručne seminare i poduke poduzetnika te prikuplja i daje informacije o razvoju gospodarstva na području Grada Samobora.

Upravni odjel obavlja poslove koji se odnose na komunalno gospodarstvo, a nisu izrijekom navedeni u djelokrugu poslova Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, obavlja stručne i administrativno - tehničke poslove za Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja, Odbor za poljoprivredu i šumarstvo, Odbor za turizam i ugostiteljstvo, Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje, Gospodarski savjet te ostale poslove koji mu se stavljeni u nadležnost.

Upravni odjel nadzire i usklađuje rad trgovačkih društava kojima je povjereno obavljanje djelatnosti iz djelokruga odjela.

Osnovne informacije o OPG –ima, obrtima i trgovačkim društvima

 Obrasci za građane

 

Akti Grada Samobora

Zakoni i ostali propisi

Martina Kovačić, mag. ing. aedif.
Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije 

tel: +385  1 3378 167

mob: +385 91 3838 710

fax: +385 1 3378 113

e-mail: martina.kovacic@samobor.hr

mr. sc. Krunoslav Znika
zamjenik pročelnika
tel: +385 1 3327 100
mob: +385 91 3366 507
fax: +385 1 3363 166

Odsjek za imovinsko – pravne poslove i upravljanje imovinom
voditeljica: Katica Tandarić, dipl. iur.
tel: +385 1 3378 110
fax: +385 1 3378 113
e-mail: katica.tandaric@samobor.hr

Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu i civilnu zaštitu
voditelj: Igor Jaić Krasnik, dr. vet. med.
tel: +385 1 3363 177
fax: +385 1 3378 113
mob: +385 91 3838 588
e-mail: igor.jaic.krasnik@samobor.hr