T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Radna tijela Gradskog vijeća

Raspored sjednica radnih tijela

Stalna radna tijela Gradskog vijeća su:
 

· Mandatna komisija u sastavu predsjednik i 2 člana

· Odbor za izbor i imenovanja u sastavu predsjednik i 4 člana

· Odbor za statutarno - pravna pitanja u sastavu predsjednik i 4 člana

· Odbor za mjesnu samoupravu, imenovanje ulica i trgova te korekciju i usklađenje granica u sastavu predsjednik i 6 članova

· Odbor za financije i proračun u sastavu predsjednik i 6 članova

· Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja u sastavu predsjednik i 6 članova

· Odbor za komunalne djelatnosti u sastavu predsjednik i 6 članova

· Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež u sastavu predsjednik i 6 članova

· Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje u sastavu predsjednik i 6 članova

· Odbor za poljoprivredu i šumarstvo u sastavu predsjednik i 6 članova

· Odbor za turizam i ugostiteljstvo u sastavu predsjednik i 6 članova

· Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo u sastavu predsjednik i 6 članova

· Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata u sastavu predsjednik i 6 članova.

 

Mandatna komisija

Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće o provedenim izborima, izabranim vijećnicima, podnesenim ostavkama na dužnost vijeća, mirovanju mandata vijećnicima i zamjenicima vijećnika koji će umjesto njih obavljati dužnost vijećnika, podnosi izvješće da su ispunjeni uvjeti za prestanak, odnosno mirovanje mandata vijećniku u slučajevima utvrđenim zakonom, podnosi izvješće da su ispunjeni uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članovi:

· Ivan Horvat, predsjednik

· Miran Šoić

· Luka Bišćan

 

Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Samobora

Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Samobora daje prijedlog Gradskom vijeću o dodjeli Javnih priznanja, Povelje počasnog građanina Grada Samobora, Nagrade za životno djelo Grada Samobora i Nagrade Grada Samobora. Postupak za dodjelu javnih priznanja svake godine pokreće Odbor raspisivanjem javnog natječaja kojim se pozivaju ovlašteni predlagatelji da dostave prijedloge kandidata za dodjelu javnih priznanja.

Predsjednik Gradskog vijeća po svojoj funkciji je predsjednik Odbora, a potpredsjednici Gradskog vijeća članovi Odbora.

Članovi:

· Miran Šoić, predsjednik

· Zvjezdana Sečen

· Martin Komes

· Robert Škiljan

· Irena Kapor

· Tatijana Lenart

· Nika Fleiss

 

Odbor za izbor i imenovanja

Odbor za izbor i imenovanja raspravlja i predlaže izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, izbor članova radnih tijela Gradskog vijeća, te drugih osoba utvrđenih Statutom, ovim Poslovnikom i drugim propisima. Odbor daje prethodno mišljenje na prijedlog odluke o plaći gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika i odluke o naknadama gradskim vijećnicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća.

Članovi:

· Sanja Horvat Iveković, predsjednica

· Goran Carek

· Đurđica Jančikić

· Ivan Šeper

· Marija Lindić

 

Odbor za statutarno - pravna pitanja

Odbor za statutarno - pravna pitanja razmatra opća pitanja važna za razvoj lokalne samouprave i ustrojstva Grada Samobora, te sudjeluje u izradi Statuta i Poslovnika, utvrđuje prijedlog Statuta i Poslovnika, razmatra inicijative, mišljenja i primjedbe statutarne i poslovničke naravi što ih Gradskom vijeću upute građani, pravne osobe i tijela mjesne samouprave, daje mišljenja glede primjene statutarnih i poslovničkih odredaba, razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata što ih donosi Gradsko vijeće, te daje mišljenja o njihovoj usklađenosti s pravnim sustavom Republike Hrvatske, sa Statutom i drugim propisima Grada Samobora, ocjenjuje utemeljenost prijedloga za davanje vjerodostojnog tumačenja odluka, te predlaže tekst vjerodostojnog tumačenja odluka, predlaže, odnosno daje odgovore Ustavnom sudu Republike Hrvatske u slučaju pokretanja postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluka i drugih općih akata, utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih općih akata, predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika, može predlagati donošenje odluka i drugih općih akata iz nadležnosti Gradskog vijeća, daje mišljenja o pravnoj utemeljenosti prijedloga odluka i drugih akata, obavlja i druge poslove određene Statutom, Poslovnikom i odlukama Gradskog vijeća.

Članovi:

· Žarko Adamek, predsjednik

· Krešo Sokolović

· Tomislav Šapić

· Petra Matijaščić Žugaj

· Matija Hržić

 

Odbor za mjesnu samoupravu, imenovanje ulica i trgova te korekciju i usklađenje granica

Odbor za mjesnu samoupravu, imenovanje ulica i trgova te korekciju i usklađenje granica prati rad tijela mjesne samouprave, predlaže Gradskom vijeću mjere za unapređenje rada oblika mjesne samouprave, razmatra prijedloge vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti, daje mišljenja i prijedloge Gradskom vijeću koje bi poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Samobora, a koji su od značaja za mjesne odbore i gradske četvrti, trebalo povjeriti mjesnim odborima i gradskim četvrtima, razmatra prijedloge odluka za provođenje izbora za članove tijela mjesnih odbora i gradskih četvrti, razmatra i druge prijedloge akata od važnosti za razvoj i funkcioniranje oblika mjesne samouprave, u suradnji s mjesnim odborima i gradskim četvrtima, znanstvenim i drugim ustanovama obrađuje i predlaže Gradskom vijeću imenovanje i preimenovanje ulica, trgova i drugih javnih površina, utvrđuje razlike i nepodudarnosti granica naselja, mjesnih odbora i gradskih četvrti, predlaže korekcije i usklađenja granica naselja, mjesnih odbora i gradskih četvrti Gradskom vijeću, obavlja i druge poslove određene Statutom, Poslovnikom i odlukama Gradskog vijeća. Članovi:

· Darko Lisec, predsjednik

· Ivan Orešković

· Iva Pemper

· Luka Razum

· Vinko Jaklenec

· Stjepan Šančić

· Branko Kožarec

 

Odbor za financije i proračun

Odbor za financije i proračun prati i razmatra prijedlog godišnjeg proračuna, prijedlog izvještaja o izvršenju proračuna, prijedloge odluka o porezima i naknadama, druge prijedloge akata financijsko - materijalnog poslovanja i upravljanja imovinom Grada Samobora, daje prijedloge i mišljenja Gradskom vijeću za poduzimanje mjera u oblasti financija i proračuna.

Članovi:

· Marinko Džepina, predsjednik

· Kristina Gelo

· Valentina Jaklenec

· Zvonko Vučković

· Saša Jurković

· Irena Franceković

· Petra Vlahović

 

Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja

Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja prati stanje i odnose u gospodarstvu, poduzetništvu i obrtništvu, razmatra odluke i druge akte iz svojeg djelokruga, daje prijedloge i mišljenja Gradskom vijeću glede poduzimanju mjera za razvoj gospodarstva,

poduzetništva, obrtništva i ulaganja, daje inicijative za korištenje sredstava iz EU fondova, daje prijedloge za međunarodnu i međugradsku suradnju.

Članovi:

· Krunoslav Vidić, predsjednik

· Zvonimir Garašić

· Luka Bišćan

· Claudia Krebsz Polo

· Tomo Jandrečić

· Melanie Snelec

· Marija Rajaković

 

Odbor za komunalne djelatnosti

Odbor za komunalne djelatnosti prati razvoj komunalnih djelatnosti u Gradu Samoboru, razmatra prijedloge odluka i drugih akata koji se odnose na obavljanje komunalnih javnih službi i daje mišljenje o predloženim rješenjima, daje prijedloge i mišljenja Gradskom vijeću glede poduzimanja mjera za razvoj komunalnih djelatnosti.

Članovi:

· Marko Požgaj, predsjednik

· Davor Daničić

· Tomislav Ložnjak

· Alen Polo

· Predrag Švaga

· Željko Bošković

· Robert Mogut

 

Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež

Odbor za društvene djelatnosti prati razvoj javnih djelatnosti u predškolskom odgoju i školstvu, kulturi, tehničkoj kulturi i športu, prati i razmatra probleme mladih ljudi, razmatra odluke i druge akte Gradskog vijeća koji se odnose na te djelatnosti, daje prijedloge i mišljenja Gradskom vijeću za poduzimanje mjera za razvoj društvenih djelatnosti, daje inicijative za korištenje sredstava iz EU fondova, daje prijedloge za međunarodnu i međugradsku suradnju.

Članovi:

· Irena Kapor, predsjednica

· Petar Raić

· Goran Gorše

· Tatijana Lenart

· Marina Matijaščić Hajduković

· Ivana Šolčić

· Martina Hainešek

 

Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje

Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje razmatra prijedloge odluka i prostorne planove, razmatra prijedloge odluka i drugih akata s područja zaštite okoliša, daje mišljenja o predloženim rješenjima, osobito u pogledu zaštite prostornih resursa i graditeljske baštine te zaštite okoliša, predlaže Gradskom vijeću poduzimanje mjera za zaštitu okoliša. Članovi:

· Goran Carek, predsjednik

· Branimir Šiljak

· Marina Dujmović

· Ksenija Briški

· Ante Andabak

· Marijan Lukšić

· Vesna Gilja

 

Odbor za poljoprivredu i šumarstvo

Odbor za poljoprivredu i šumarstvo prati razvoj i odnose u poljoprivredi, šumarstvu i vodoprivredi i Gradskom vijeću daje prijedloge i mišljenja glede poduzimanja mjera za razvoj tih djelatnosti u Gradu Samoboru, razmatra prijedloge odluka i druge opće akte s tih područja, te Gradskom vijeću daje mišljenje o predloženim rješenjima.

Članovi:

· Mirjana Crnokrak, predsjednica

· Josip Rubinić

· Jakov Dujmović

· Jana Tomić

· Branko Tomašković

· Božidar Horvat

· Franjo Štefanić 

 

Odbor za turizam i ugostiteljstvo

Odbor za turizam i ugostiteljstvo prati stanje i odnose na području turizma i ugostiteljstva, daje Gradskom vijeću prijedloge i mišljenja glede poduzimanja mjera za razvoj tih djelatnosti u Gradu Samoboru, razmatra odluke i druge akta Gradskog vijeća s tog područja, te daje mišljenje o predloženim rješenjima.

Članovi:

· Miroslav Dubić, predsjednik

· Ivan Ložnjak

· Teo Zver

· Jurica Milječki

· Matilda Mihaela Purić

· Sanja Kozlina

· Kristijan Razum

 

Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo

Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo prati razvoj javnih djelatnosti u zdravstvu i socijalnoj skrbi na području Grada Samobora, razmatra i predlaže rješenja iz problematike umirovljenika i osoba s invaliditetom, prati i razmatra programe koji se odnose na prevenciju ovisnosti na području Grada Samobora, te predlaže rješenja za poboljšanje stanja, razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata iz područja zdravstva i socijalne skrbi te daje Gradskom vijeću prijedloge i mišljenja glede oduzimanja mjera za razvoj tih djelatnosti.

Članovi:

· Antonio Kobaš, predsjednik

· Lili Kovačević

· Martina Barać Belančić

· Helena Bašić

· Martin Komes

· Đurđica Jančikić

· Dominik Baltić

 

Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata

Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata prati i razmatra stanje ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te ostvarivanje drugih prava s osnova Domovinskog rata u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave, surađuje s udrugama proizašlim iz Domovinskog rata i Koordinacijom udruga proizašlih iz Domovinskog rata na rješavanju problematike hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, razmatra odluke i druge opće akte koji se odnose na hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji i predlaže Gradskom vijeću Grada Samobora poduzimanje mjera za poboljšanje stanja u tom području.

Članovi:

· Zvonko Vučković, predsjednik

· Vinko Gavrić

· Ivan Razum

· Miljenko Komes

· Predrag Švaga

· Edi Trezić

· Franjo Horvat

Koordinacija udruga proizašlih iz Domovinskog rata Samobora i Svete Nedelje ima pravo imenovati jednog člana Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, iz svojih redova, s prebivalištem na području Grada Samobora.

 

Gradsko vijeće može osnivati povjerenstva – posebna radna tijela za utvrđivanje činjenica o pitanjima od javnog interesa koja se odnose na zakonitost rada gradskih tijela i gradskih javnih službi ili za utvrđivanje činjenica o pitanjima od drugog javnog interesa za Grad Samobora.

Odlukom o osnivanju određenog povjerenstva utvrdit će se sastav, broj njegovih članova, zadaća i način rada.

Na rad posebnoga radnog tijela primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na rad radnih tijela, ako odlukom o njegovu osnivanju nije drukčije određeno.