T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Upravni odjel za financije

Upravni odjel za financije obavlja poslove proračuna, poslove planiranja i evidentiranja javnih nabava, poslove financijskog poslovanja i računovodstveno – knjigovodstvene poslove, poslove naplate gradskih poreza i ostalih prihoda te poslove gradske riznice.

Poslovi proračuna obuhvaćaju planiranje i izradu proračuna, planiranje i praćenje likvidnosti, kontrolu izvršenja proračuna, izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, provedbu postupaka vezanih za zaduživanje Grada i davanje jamstava, izračun i kontrolu fiskalnog kapaciteta Grada, praĆenje zaduživanja i izradu izvješća o stanju duga te koordiniranju uspostave i ustrojavanja financijskog upravljanja i kontrola gradskih upravnih tijela, tijela mjesne samouprave, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.
 
Poslovi planiranja i evidentiranja javnih nabava obuhvaćaju izradu godišnjeg plana javne nabave Grada, vođenje evidencije provedenih postupaka javnih nabava, vođenje evidencije o urednom ispunjenju ugovora i izdavanje potvrda izvršiteljima radova odnosno isporučiteljima robe i usluga o urednom ispunjenju ugovora prema Gradu, vođenje postupaka javne nabave za potrebe svih upravnih tijela Grada, vođenje procedure za izdavanja prethodne suglasnosti gradonačelnika upravnim tijelima Grada u pojedinim postupcima te vođenje registra svih ugovora Grada Samobora.
Financijsko poslovanje obuhvaća blagajničko poslovanje, poslove obračuna i isplata plaća za službenike i namještenike Grada, kontrolu naloga za plaćanje u skladu s financijsko - računovodstvenim propisima i izvršavanje plaćanja temeljem naloga upravnih tijela Grada, mjesnih odbora i gradskih četvrti te ustanova u vlasništvu Grada Samobora, vođenje evidencije ulaznih računa te evidentiranje, pohranjivanje i aktiviranje izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaćanja.
 
Računovodstveno – knjigovodstveni poslovi podrazumijevaju vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna ustanova u vlasništvu Grada Samobora, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama i potraživanjima, vođenje evidencije o danim i primljenim jamstvima i garancijama te sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko – računovodstvenim propisima.
 
Naplata gradskih poreza i drugih prihoda podrazumijeva utvrđivanje obveznika plaćanja gradskih poreza i drugih prihoda, razrez i naplatu gradskih poreza i drugih prihoda koji pripadaju Gradu Samoboru, pokretanje i vođenje postupaka ovrhe radi naplate gradskih poreza i drugih prihoda te analitičko praćenje naplate ostalih prihoda koje ostvaruju upravna tijela Grada, osim prihoda iz članka 9. stavka 6. ove Odluke.
Upravni odjel obavlja stručne i administrativno – tehničke poslove za Odbor za financije i proračun. Upravni odjel vodi brigu o osiguranju imovine te prati izvršavanje obveza i potraživanja po osiguranju.

 Obrasci za građane

Zakoni i ostali propisi

Jelena Sirovica, dipl. oec.

Pročelnica Upravnog odjela za financije

tel: +385 1 3378 178

fax: +385 1 3378 113

e-mail: jelena.sirovica@samobor.hr