T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom je skup aktivnosti i postupaka kojima se sprječava nastanak otpada, smanjuje njegov štetni utjecaj na okoliš te kojima se definiraju sustavi za skupljanje, prijevoz, uporabu i konačno zbrinjavanje otpada.

Gospodarenje otpadom

GOSPODARENJE OTPADOM

SLUŽBA GOSPODARENJA OTPADOM

U službi gospodarenja otpadom obavljaju se sljedeći poslovi:

 • sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada
 • sakupljanje i odvoz biorazgradivog komunalnog otpada
 • sakupljanje i odvoz reciklabilnog komunalnog otpada
 • sakupljanje i odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
 • upravljanje i održavanje lokacije Trebež
 • upravljanje reciklažnim dvorištem
 • obrada otpada
 • pružanje i drugih usluga pravnim i fizičkim osobama.

Pod miješanim komunalnim otpadom razumijeva se otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01.

Pod biorazgradivim komunalnim otpadom podrazumijeva se otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad. Biorazgradivi komunalni otpad u okviru javne usluge je biootpad i otpadni papir i karton.

Pod reciklabilnim komunalnim otpadom podrazumijeva se otpadna plastika, otpadni metal i otpadno staklo i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (nrp. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.)

Pod krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom podrazumijeva se predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanje miješanog komunalnog otpada.

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenog skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Pod obradom otpada podrazumijevaju se postupci oporabe ili zbrinjavanja i postupci pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja.

ZAVRTIMO OTPAD

Odvojeno prikupljanje otpada u višestambenim zgradama građanima je omogućeno putem akcije Zavrtimo otpad, odnosno izuma samoborskog Komunalca. Riječ je o boksu s vrtuljkom za kontejnere koji se koristi na svim lokacijama gdje se nastoji spriječiti neželjeni pristup kontejnerima za selektivno odvajanje komunalnog otpada.

Boks s vrtuljkom za kontejnere za prikupljanje miješanog i odvojenog komunalnog otpada se koristi na svim lokacijama gdje se nastoji spriječiti neželjeni pristup kontejnerima za selektivno odvajanje komunalnog otpada kao kod zgrada s više stanova, poslovnih subjekata, vrtića i dr. Boks s vrtuljkom će koristiti i javne institucije općenito zbog mogućnosti zaključavanja. Svi materijali i dijelovi za izradu boksa su dostupni na tržištu, a može se proizvoditi u svim tvornicama metalne galanterije, kao i u bravarskim radionicama. Stručnjacima će biti očigledno da se veličina i oblik boksa kao i vrtuljka za kontejnere za odvojeno prikupljanje otpada mogu dizajnirati i izvesti na neki drugi način, bez utjecaja na bit izuma.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Otpad koji možete odložiti na reciklažnom dvorištu: baterije, akumulatore, jestiva ulja, zauljene ambalaže, ambalažno staklo, ravno staklo, tekstil, fluorescentne cijevi i žarulje, glomazni otpad, velike kućanske aparate, otpadne gume, metalni otpad, obojene metale, biorazgradivi otpad, stiropor, pet ambalaže, tvrdu plastiku, najlon i folije, drveni otpad, elektronički otpad, papir i karton te ostale vrste otpada sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 81/20).

RADNO VRIJEME RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

ponedjeljak - petak: 8:00 - 18:00 sati

subota: 8:00 - 16:00 sati

Pravnim osobama nije dozvoljeno odlaganje otpada na reciklažno dvorište

LOKACIJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

ZELENI OTOCI

Na području grada Samobora postavljeno je 67 zelenih otoka spremnika za odvojeno prikupljanje staklene, metalne, papirne i plastične ambalaže te tekstila.

LOKACIJE ZELENIH OTOKA

KALENDAR ODVOZA

RASPORED ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

GRADSKE ČETVRTI

PONEDJELJKOM: zapadni dio grada Samobora (ulice smještene s lijeve strane potoka Gradna)

Gradske četvrti: Gornji kraj-Hamor, Sveta Helena, Centar, Cvjetno naselje-Perivoj

UTORKOM: istočni dio grada Samobora (ulice smještene s desne strane potoka Gradna)

Gradske četvrti: Južno naselje, Giznik-Anindol, Podložnice, Kolodvorsko naselje-Sajmište

MJESNI ODBORI

PONEDJELJKOM: Bregana, Podvrh, Rakov Potok, Petkov Breg, Pavučnjak

UTORKOM: Vratnik Samoborski

SRIJEDOM: Hrastina Samoborska, Farkaševec Samoborski, Domaslovec, Vrbovec Samoborski, Medsave, Gradna, Celine Samoborske, Savršćak, Mala Rakovica, Velika Rakovica, Kladje, Rude, Grdanjci, Molvice, Falašćak, Galgovo, Sveti Martin pod Okićem, Dolec Podokićki, Konščica, Podgrađe Podokićko, Drežnik Podokićki, Smerovišće, Braslovje, Gradišće, Slani Dol, Slavagora, Slapnica, Sokolović Breg, Mali Lipovec, Veliki Lipovec, Šipački Breg, Dragonoš, Gregurić Breg, Draganje Selo

ČETVRTKOM: Lug Samoborski, Velika Jazbina, Mala Jazbina, Dubrava Samoborska, Vrhovščak, Klokočevec Samoborski, Bobovica, Samoborski Otok, Otruševec

PETKOM: Cerje Samoborsko, Manja Vas, Bukovje Podvrško, Prekrižje Plešivičko, Kotari, Klake

 

RASPORED ODVOZA BIOOTPADA

ČETVRTKOM: zapadni dio grada Samobora (ulice smještene s lijeve strane potoka Gradna)

Gradske četvrti: Gornji kraj-Hamor, Sveta Helena, Centar, Cvjetno naselje-Perivoj

PETKOM: istočni dio grada Samobora (ulice smještene s desne strane potoka Gradna)

Gradske četvrti: Južno naselje, Giznik-Anindol, Podložnice, Kolodvorsko naselje-Sajmište

 

RASPORED ODVOZA PAPIRA

(samo za korisnike koji su dobili spremnike za plastiku i metal)

PRVI UTORAK U MJESECU: Hrastina Samoborska, Farkaševec Samoborski, Domaslovec

TREĆI UTORAK U MJESECU: Mala Rakovica, Velika Rakovica, Kladje

ZADNJI UTORAK U MJESECU: Bregana, Lug Samoborski, Podvrh, Mala Jazbina, Velika Jazbina, Dubrava Samoborska, Vrhovčak, Otruševec

PRVI ČETVRTAK U MJESECU: Gradna, Celine Samoborske, Savrščak, Medsave, Vrbovec Samoborski

TREĆI ČETVRTAK U MJESECU: Bobovica, Klokočevec Samoborski, Samoborski Otok, Grdanjci

ZADNJI ČETVRTAK U MJESECU: zapadni dio grada Samobora (ulice smještene s lijeve strane potoka Gradna)

Gradske četvrti: Gornji kraj-Hamor, Sveta Helena, Centar, Cvjetno naselje-Perivoj

PRVI PETAK U MJESECU: Rakov Potok, Pavučnjak, Petkov Breg

TREĆI PETAK U MJESECU: Drežnik Podokićki, Konščica, Sveti Martin pod Okićem, Dolec Podokićki, Falašćak, Galgovo, Podgrađe Podokićko, Molvice

ZADNJI PETAK U MJESECU: istočni dio grada Samobora (ulice smještene s desne strane potoka Gradna)

Gradske četvrti: Južno naselje, Giznik-Anindol, Podložnice, Kolodvorsko naselje-Sajmište

 

RASPORED ODVOZA PLASTIKE I METALA

(samo za korisnike koji su dobili spremnike za plastiku i metal)

PRVI UTORAK U MJESECU: Hrastina Samoborska, Farkaševec Samoborski, Domaslovec

DRUGI UTORAK U MJESECU: Bregana, Lug Samoborski, Podvrh, Mala Jazbina, Velika Jazbina, Dubrava Samoborska, Vrhovčak, Otruševec

TREĆI UTORAK U MJESECU: Mala Rakovica, Velika Rakovica, Kladje

PRVI ČETVRTAK U MJESECU: Gradna, Celine Samoborske, Savrščak, Medsave, Vrbovec Samoborski

DRUGI ČETVRTAK U MJESECU: zapadni dio grada Samobora (ulice smještene s lijeve strane potoka Gradna)

Gradske četvrti: Gornji kraj-Hamor, Sveta Helena, Centar, Cvjetno naselje-Perivoj

TREĆI ČETVRTAK U MJESECU: Bobovica, Klokočevec Samoborski, Samoborski Otok, Grdanjci

PRVI PETAK U MJESECU: Rakov Potok, Pavučnjak, Petkov Breg

DRUGI PETAK U MJESECU: istočni dio grada Samobora (ulice smještene s desne strane potoka Gradna)

Gradske četvrti: Južno naselje, Giznik-Anindol, Podložnice, Kolodvorsko naselje-Sajmište

TREĆI PETAK U MJESECU: Drežnik Podokićki, Konščica, Sveti Martin pod Okićem, Dolec Podokićki, Falašćak, Galgovo, Podgrađe Podokićko, Molvice

 

OSTALE INFORMACIJE

Korisnici su dužni spremnike na dan odvoza iznijeti do 6:00 sati.

O svim zamjenskim terminima odvoza komunalnog otpada korisnici će biti obaviješteni putem službene internetske stranice t.d. Komunalac d.o.o. www.komunalac-samobor.hr., službene internetske stranice Grada Samobora www.samobor.hr te u programu Radio Samobora.

PREUZIMANJE POSEBNIH KATEGORIJA OTPADA

• EE OTPAD:

- BESPLATNO PREUZIMANJE OD POSJEDNIKA OTPADA

 • FLORA VTC d.o.o. (za preuzimanje svih vrsta EE uređaja mase veće od 30 kg)
 • tel: 033/803 140
 • CE-ZA-R d.o.o. (za preuzimanje samo velikih kućanskih aparata mase veće od 30 kg)
 • tel: 01/3442 999

- OSOBNA PREDAJA U SABIRNOM CENTRU

 • SPECTRA MEDIA d.o.o., Kralja Tomislava 6b, Strmec Samoborski
 • tel: 01/3385 500
 • mob: 098/307 990

• GRAĐEVNI OTPAD KOJI SADRŽI AZBEST:

 • RECIKLAŽNO DVORIŠTE, Hrastinska cesta bb, Samobor
 • Građevinski otpad koji sadrži azbest, u količini do 200 kg svakih 6 mjeseci, potrebno je pripremiti na način da isti bude složen na paleti i omotan folijom. Dstavu tako pripremljenog otpada potrebno je prethodno najaviti na broj 01/3323 275.

• OTPADNA MOTORNA VOZILA:

 • CE-ZA-R d.o.o.
 • tel: 0800 02 04
 • C.I.A.K. d.o.o.
 • tel: 01/3463 521

• UGINULE ŽIVOTINJE:

 • Veterinarska stanica Samobor
 • tel: 01/3363 315

• ANIMALNI OTPAD:

 • Agroproteinka d.d., Sesvete
 • tel: 072/500 605

Obavijest o nepropisno odbačenom otpadu 

Sukladno odredbama članka 3. Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada (Službene vijesti Grada Samobora broj 1/18), obveza Grada Samobora je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, a putem službene Internet stranice Grada Samobora.

Svaka osoba koja želi prijaviti nepropisno odbačen otpad na području grada Samobora to može učiniti preuzimanjem obrasca o nepropisno odbačenom otpadu, popunjavanjem istog te dostavom na adresu Grad Samobor, Trg kralja Tomislava 5, Samobor ili na e-mail: otpad@samobor.hr.

Novoutvrđene prijave biti će unesene u sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Evidencija lokacija odbačenog otpada

Sustav „ELOO – Evidencija lokacija odbačenog otpada“ izradilo je i vodi Ministarstva zaštite okoliša i energetike za prijavu i pregled odbačenog otpada. Cilj ELOO sustava je omogućavanje lokalnim samoupravama ispunjavanje obveza koje su propisane člankom 36. Zakona o održivom gospodarenju otpada. Osim lokalnih samouprava građani također imaju mogućnost evidentirati odbačeni otpad. Na ovaj način svaki građanin može doprinijeti ekološkoj očuvanosti lokalne zajednice. Odbačeni otpad građani mogu prijaviti kroz mrežnu aplikaciju ELOO sustava.

Koraci za prijavu otpada su: - posjetiti mrežnu stranicu - kliknuti na »Prijavite otpad« - odabrati Županiju, Grad/Općinu te opisati lokaciju i vrstu otpada - upisati svoje podatke: ime, prezime, broj mobitela (osobni podaci nisu obvezni za prijavu) - priložiti fotografiju odbačenog otpada - kliknuti na »Pošalji prijavu«

Nakon prijave odbačenog otpada od strane građana komunalni redari zaduženi za lokaciju na kojoj je otpad prijavljen dobivaju obavijest kako bi mogli obraditi prijavu.

Detaljne korisničke upute kao i video upute s opisom svih funkcionalnosti ELOO sustava dostupne su svim korisnicima na mrežnim stranicama ELOO sustava na poveznici.

 

Dokumenti za preuzimanje

Akti Grada Samobora

Zakoni i ostali propisi

Komunalne službe zajedničkim zalaganjem pružaju korisnicima kvalitetne, sigurne i ekološki prihvatljive usluge.