Grad Samobor

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom je skup aktivnosti i postupaka kojima se sprječava nastanak otpada, smanjuje njegov štetni utjecaj na okoliš te kojima se definiraju sustavi za skupljanje, prijevoz, uporabu i konačno zbrinjavanje otpada.

Gospodarenje otpadom

Čistoća

Pod održavanjem čistoće razumijeva se skupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na uređena odlagališta utvrđena prema posebnim propisima te korisnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u reciklažna dvorišta i uređena skladišta.

U službi čistoće obavljaju se sljedeći poslovi:

 • skupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada
 • skupljanje i odvoz biorazgradivog komunalnog otpada
 • skupljanje i odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
 • skupljanje i odvoz korisnog otpada (papir, staklo, plastika, tekstil, metalna ambalaža)
 • upravljanje i održavanje odlagališta otpada
 • upravljanje reciklažnim dvorištem

Odvojeno prikupljanje otpada u višestsambenim zgradama građanima je omogućeno putem akcije Zavrtimo otpad, odnosno izuma samoborskog Komunalca. Riječ je o boksu s vrtuljkom za kontejnere koji se koristi na svim lokacijama gde se nastoji spriječiti neželjeni pristup kontejnerima za selektivno odvajanje komunalnog otpada.

Zavrtimo otpad

BOKS S VRTULJKOM ZA KONTEJNERE ZA PRIKUPLJANJE MIJEŠANOG I ODVOJENOG KOMUNALNOG OTPADA

Prednosti: 

 •  smješta se u neposrednoj blizini svakog stambenog objekta
 •  čuva okoliš čistim jer je otpad u zaključanom boksu
 •  sprječava otuđivanje odvojenog otpada
 •  ograničava širenje neugodnih mirisa
 •  sprječava razbacivanje otpada i uništavanje kontejnera 
 •  smanjuje količinu komunalnog otpada koji se odvozi na udaljena odlagališta
 •  omogućava lakše odlaganje odvojenog otpada u različite posude s iste pozicije
 •  pozitivno educira građane na odvojeno prikupljanje otpada

Tehnički problem

Prikupljanje, selekcija i odvoz komunalnog otpada u naseljenim mjestima je veliki društveni problem. Veliki kontejneri za miješani komunalni otpad se postavljaju na otvorenim i nezaštićenim lokacijama, a manji kontejneri za odlaganje odvojenih vrsta otpada su izloženi prevrtanju i otuđivanju sadržaja. Tehnički problem koji se rješava ovim izumom se odnosi na izvedbu ograđenog i osiguranog prostora za smještaj posebnog velikog kontejnera u koji će se odlagati miješani komunalni otpad i za smještaj posebnih manjih kontejnera za odlaganje odvojenih različitih vrsta otpada. Na taj način se potiče građane na odvajanje i posebno odlaganje različitih vrsta otpada, te smanjenje količine miješanog komunalnog optada, ispred svojih zgrada.

Primjena izuma

Boks s vrtuljkom za kontejnere za prikupljanje miješanog i odvojenog komunalnog otpada se koristi na svim lokacijama gdje se nastoji spriječiti neželjeni pristup kontejnerima za selektivno odvajanje komunalnog otpada koao kod zgrada s više stanova, poslovnih subjekata, vrtića i dr. Boks s vrtuljkom će koristiti i javne institucije općenito zbog mogućnosti zaključavanja. Svi materijali i dijelovi za izradu boksa su dostupni na tržištu, a može se proizvoditi u svim tvornicama metalne galanterije, kao i u bravarskim radionicama. Stručnjacima će biti očigledno da se veličina i oblik boksa kao i vrtuljka za kontejnere za odvojeno prikupljanje otpada mogu dizajnirati i izvrsti na neki drugi način, bez utjecaja na bit izuma.

Reciklažno dvorište

Otpad koji možete odložiti na reciklažnom dvorištu: baterije, akumulatore, motorna ulja, jestiva ulja, zauljene ambalaže, zauljene filtere, zauljene krpe, ambalažno staklo, ravno staklo, tekstil, fluorescentne cijevi i žarulje, glomazni otpad, velike kućanske aparate, otpadne gume, metalni otpad, obojene metale, biorazgradivi otpad, stiropor, pet ambalaže, tvrdu plastiku, najlon i folije, drveni otpad, elektronički otpad, papir i karton.

RADNO VRIJEME RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

ponedjeljak - petak: 8:00 - 18:00 sati
subota: 8:00 - 16:00 sati

Pravnim osobama nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada na reciklažna dvorišta.

LOKACIJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Zeleni otoci

Na području grada Samobora postavljeno je 56 zelenih otoka spremnika za odvojeno prikupljanje staklene, metalne, papirne i plastične ambalaže te tekstila.

LOKACIJE ZELENIH OTOKA

Kalendar odvoza

RASPORED ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

ODVOZ DVA PUTA TJEDNO

PONEDJELJKOM I ČETVRTKOM: zapadni dio grada Samobora (ulice smještene s lijeve strane potoka Gradna).
UTORKOM I PETKOM: istočni dio grada Samobora (ulice smještene s desne strane potoka Gradna).

ODVOZ JEDANPUT TJEDNO

PONEDJELJKOM: Bregana, Podvrh, Rakov Potok, Petkov Breg, Pavučnjak
UTORKOM: Vratnik Samoborski
SRIJEDOM: Hrastina Samoborska, Farkaševec Samoborski, Domaslovec, Vrbovec Samoborski, Medsave, Gradna, Celine Samoborske, Savršćak, Mala Rakovica, Velika Rakovica, Kladje, Rude, Grdanjci, Molvice, Falaščak, Galgovo, Sveti Martin pod Okićem, Konščica, Podgrađe Podokićko, Drežnik Podokićki, Smerovišće, Braslovje
ČETVRTKOM: Lug Samoborski, Velika Jazbina, Mala Jazbina, Dubrava Samoborska, Vrhovščak, Klokočevec Samoborski, Bobovica, Samoborski Otok, Otruševec
PETKOM: Cerje Samoborsko, Manja Vas, Bukovje Podvrško, Prekrižje Plešivičko, Kotari, Klake, Slani Dol

ODVOZ BIOOTPADA

Odvoz biootpada u dijelu Kolodvorskog naselja (korisnicima koji su već dobili spremnike za biootpad) obavlja se jedanput tjedno, petkom.

OSTALE INFORMACIJE

O svim zamjenskim terminima odvoza komunalnog otpada korisnici će biti obaviješteni putem službene internetske stranice t.d. Komunalac d.o.o. www.komunalac-samobor.hr., službene internetske stranice Grada Samobora www.samobor.hr te u programu Radio Samobora.

Preuzimanje posebnih kategorija otpada

 

 • PREZIMANJE EE OTPADA:

 • FLORA VTC d.o.o.
 • tel: 033/ 803-140
 • PREUZIMANJE GRAĐEVNOG OTPADA KOJI SADRŽI AZBEST:

 • C.I.A.K. d.o.o.
 • tel. 01/ 3463 521
 • PREUZIMANJE OTPADNIH MOTORNIH VOZILA:

 • CE-ZA-R d.o.o.
 • tel. 0800 0204
 • C.I.A.K. d.o.o.
 • tel. 01/ 3463 521
 • PREUZIMANJE UGINULIH ŽIVOTINJA:

 • Veterinarska stanica Samobor
 • tel. 01/ 3363 315
 • ANIMALNI OTPAD

 • Agroproteinka d.d., Sesvete
 • 072/500-605

Obavijest o nepropisno odbačenom otpadu 

Sukladno odredbama članka 3. Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada (Službene vijesti Grada Samobora broj 1/18), obveza Grada Samobora je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, a putem službene Internet stranice Grada Samobora.

Svaka osoba koja želi prijaviti nepropisno odbačen otpad na području grada Samobora to može učiniti preuzimanjem obrasca o nepropisno odbačenom otpadu, popunjavanjem istog te dostavom na adresu Grad Samobor, Trg kralja Tomislava 5, Samobor ili na e-mail: otpad@samobor.hr.

Novoutvrđene prijave biti će unesene u sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

 

Komunalne službe zajedničkim zalaganjem pružaju korisnicima kvalitetne, sigurne i ekološki prihvatljive usluge.