T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Završena savjetovanja

Završena savjetovanja

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za utvrđivanje visine roditeljskih uplata za ostvarivanje programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Samobor

Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na sufinanciranje programa ranog i predškolskog odgoja i/ili troškova prijevoza za djecu s teškoćama u razvoju

javno savjetovanje o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama

Javno savjetovanje o Nacrtu odluke o komunalnom doprinosu

Javno savjetovanje o Nacrtu odluke o komunalnoj naknadi

Javno savjetovanje o Nacrtu odluke o držanju domaćih životinja na području grada Samobora

Javno savjetovanje o Nacrtu odluke o načinu financiranja mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Samobora

Javno savjetovanje o Nacrtu odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Samobora

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Nacrt Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Samobora

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o izmjeni Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta Grada Samobora

Javno savjetovanje o nacrtu Etičkog kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti Grada Samobora

Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu grada Samobora

Nacrt Odluke o naknadama članova Gradskog vijeća Grada Samobora, članova radnih tijela Gradskog vijeća i članova radnih tijela gradonačelnice Grada Samobora

Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta

Javno savjetovanje o Nacrtu Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o izmjeni Odluke o korištenju javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Samobora

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o neposrednom odlučivanju i izjašnjavanju građana o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada Samobora

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o davanju u najam stanova

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o komunalnoj naknadi

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o javnim priznanjima

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o naknadama članova Gradskog vijeća Grada Samobora, članova radnih tijela Gradskog vijeća i članova radnih tijela gradonačelnika Grada Samobora

Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Samobora

Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području grada Samobora

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o uređenju prometa na području grada Samobora

Javno savjetovanje o nacrtu Strateškog programa razvoja Grada Samobora za razdoblje 2020.-2025.

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskim građevinama u vlasništvu Grada Samobora

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Samobora

Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Samobora

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o načinu pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada - 2019. godina

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o lokaciji i najvišim dopuštenim razinama buke tijekom održavanja manifestacija

Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju granica između naselja Bobovica, Hrastina Samoborska, Mala Rakovica i Samobor

Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama

Javni uvid u proceduri Javne raspreve o Studiji glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata „Radovi sanacije korita, uklanjanja nanosa i radovi redovitog održavanja vodnog režima na rijeci Bregani"

Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Javno savjetovanje o nacrtu Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Slapnica i Lipovec za postojeće građevine i postojeće djelatnosti

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u vlasništvu Grada Samobora

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Samobora

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o mjerilima za utvrđivanje visine roditeljskih uplata za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Samobor