Grad Samobor Grad Samobor Logo

Završena savjetovanja

Javno savjetovanje o nacrtu Strateškog programa razvoja Grada Samobora za razdoblje 2020.-2025.

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskim građevinama u vlasništvu Grada Samobora

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Samobora

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o načinu pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada - 2019. godina

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o lokaciji i najvišim dopuštenim razinama buke tijekom održavanja manifestacija

Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju granica između naselja Bobovica, Hrastina Samoborska, Mala Rakovica i Samobor

Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama

Javni uvid u proceduri Javne raspreve o Studiji glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata „Radovi sanacije korita, uklanjanja nanosa i radovi redovitog održavanja vodnog režima na rijeci Bregani"

Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Javno savjetovanje o nacrtu Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Slapnica i Lipovec za postojeće građevine i postojeće djelatnosti

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u vlasništvu Grada Samobora

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Samobora

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o mjerilima za utvrđivanje visine roditeljskih uplata za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Samobor