T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Upravni odjel za opće, pravne i tehničke poslove

Upravni odjel za opće, pravne i tehničke poslove obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove vezane uz pripremanje i organiziranje rada Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, priprema opće i pojedinačne akte za Gradsko vijeće i gradonačelnika, pravno oblikuje ugovore i pruža pravnu pomoć drugim upravnim odjelima i službama.

Odjel proučava i stručno obrađuje najsloženija pravna pitanja iz nadležnosti Grada Samobora, obavlja poslove zastupanja Grada Samobora pred sudovima, državnim i drugim upravnim tijelima, poslove suradnje s odvjetničkim uredima za potrebe Grada Samobora, daje pravna i druga stručna mišljenja u svezi s radom Gradskog vijeća, njegovih radnih tijela i gradonačelnika, kao i radom skupština trgovačkih društava u vlasništvu Grada Samobora, priprema sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela te sjednice Kolegija gradonačelnika, brine o usklađenosti materijala za sjednice sa zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim propisima, priprema, izdaje i vodi registar Službenih vijesti Grada Samobora, provodi natječajni postupak za prijam u službu službenika i namještenika.

Obavlja informatičke poslove za potrebe Grada Samobora i drugih proračunskih korisnika, obavlja administrativno - tehničke poslove vezano uz pripremanje i organiziranje rada Gradskog vijeća i gradonačelnika, vodi poslove službenog protokola i organizacije službenih posjeta i svečanih manifestacija, poslove vezane za međugradsku i međunarodnu suradnju, poslove vezane za odnose s javnošću i suradnju s predstavnicima medija i poslove promidžbe.

Upravni odjel obavlja opće i kadrovske poslove, vodi uredsko poslovanje i brine o očuvanju arhivske građe, obavlja poslove pisarnice, otpreme i dostave pošte, kao i poslove umnožavanja i slaganja materijala za sjednice tijela Grada Samobora za potrebe svih upravnih odjela i službi Grada Samobora, poslove ekonomata - domara, poslove protupožarne zaštite i zaštite na radu, vodi brigu o grijanju i održavanju prostora i opreme za potrebe svih upravnih odjela i službi Grada Samobora, te drugih tijela ustanova i institucija koje se nalaze u poslovnom prostoru koji je u vlasništvu Grada Samobora, vodi brigu o osiguranju službenika i namještenika Grada Samobora te prati izvršavanje obveza i potraživanja po osiguranju.

Upravni odjel obavlja stručne i administrativno – tehničke poslove za Mandatnu komisiju, Odbor za izbor i imenovanja, Odbor za statutarno – pravna pitanja, Odbor za imenovanje ulica i trgova, Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, Odbor za predstavke i pritužbe građana i Odbor za korekciju i usklađenje granica naselja, mjesnih odbora i gradskih četvrti.

Zakoni i ostali propisi

Valentina Horvat, dipl. iur.  
Pročelnica Upravnog odjela za opće, pravne i tehničke poslove 
tel: +385 1 3378 170
fax: +385 1 3378  113
e-mail: valentina.horvat@samobor.hr

Odsjek za stručne poslove gradonačelnika
Voditeljica: Ana Huljev Domović, dipl. iur.
tel: +385 1 3378 114
fax: +385 1 3378 113
e-mail: ana.huljev@samobor.hr

Odsjek za odnose s javnošću i informatičke poslove
Voditeljica: Anja Franić Modrić, dipl. nov.
tel: +385 1 3378 112
e-mail: afranic@samobor.hr