Grad Samobor

Građanski utorak

Program Građanski utorak nastao je iz potrebe informiranja građana o čitavom nizu novina koje se u našem društvu događaju od ulaska u Europsku Uniju pa nadalje. Tu je prije svega niz zakonskih obveza koje se tiču građana i koje je potrebno prenijeti, odnosno upozoriti građane na te promjene. Također govorimo o temama bitnim za zdravlje i očuvanje okoliša, te svim ostalim temama koje zanimaju građane Samobora.

Raspored predavanja:

24.10.2017 u 19:00 u Galeriji Prica

O IZVORIMA PARKA PRIRODE ŽUMBERAK-SAMOBORSKO GORJE

dr. sc. Tatjana Vujnović, dipl. ing. geol.

Sažetak: Područje Samoborskog gorja i Žumberka se geološki i hidrogeološki istražuje dugi niz godina, a moj doprinos je proveden tijekom razdoblja 2007-2009. godine. Tada sam napravila detaljno hidrogeološko istraživanje područja Parka prirode „Žumberak-Samoborsko gorje“ kada sam ovom složenom krškom terenu hidrogeološki pristupila kao cjelini. 

Terenskim radom je tijekom 2007. godine iskartirano 847 izvora kojima su najmanje jednom izmjereni osnovni fizikalno-kemijski parametri i izdašnost „in-situ“. Istovremeno je otkriveno i istraženo šest speleoloških pojava, utvrđeno 72 ponora i pet ponorskih zona, te provedeno simultano trasiranje u zapadnom Žumberku. Svi podaci prikupljeni terenskim radom su uneseni u tu svrhu kreiranu bazu podataka u GIS okružju. Kako bi se jasnije shvatilo funkcioniranje hidrogeoloških sustava ovog gorskog područja izabrano je 14 izvora koji su predstavljali razne litostratigrafske cjeline. U sljedećoj fazi istraživanja je tijekom jedne hidrološke godine, od veljače 2008. do veljače 2009., mjesečno praćen režim istjecanja i temeljni fizikalno-kemijski parametri podzemne vode na 12 izvora. 

Napravljene su dvije hidrokemijske analize-u uvjetima visokih proljetnih i niskih jesenskih voda. Sumarna analiza odabranih izvora rezultirala je njihovom podjelom na pet tipova izvora prema hidrokemijskim facijesima. Korištenjem GIS tehnologije napravljena procjena prirodne ranjivosti na temelju Europskog pristupa korištenjem Pojednostavljene metode i modifikacijom COP metode. Rezultati procjene ranjivosti upućuju da su područja građena od vapnenaca, područja izravnog utjecanja voda s površine u podzemlje (jame, ponori, ponikve) najosjetljiviji dio ovog krškog sustava.

ANTROPOGENO OKRUŽENJE SAMOBORSKIH VODA

Ivan Opić, dipl ing geologije

Sažetak: Svojim životnim i radnim aktivnostima djelujemo između ostalog i na prirodno okruženje čiji sastavni dio tvore vodni resursi. Prirodna i antropogena djelovanja na površinske i podzemne vode obilježena su brojnim pojavama, procesima i objektima. Ovim izlaganjem namjera je upoznati se sa njihovom brojnošću i prostornom zastupljenosti s posebnim osvrtom na današnje aktivnosti zaštite vodocrpilišta Grada Zagreba, Zaprešića i Samobora.

Ova stručno popularna prezentacija uglavnom se odnosi na prostorni prikaz objekata sa štetnim antropogenim djelovanjima, bez dubljeg ulaženja u analize i sadržaje proistekle dosadašnjim istraživanjima. Njihova brojnost, multidisciplinaran pristup i međuzavisnost predmet su serioznijeg pristupa ovoj kompleksnoj temi.

Autor se potrudio dati kraći prikaz budućih odrednica i stanja u okruženju proisteklih iz višegodišnjih osobnih istraživanja prirodnih resursa. Prognostika budućih stanja u korištenju vodnih resursa zasnovana je na korištenju do sada uočenih statističkih i funkcionalnih zavisnosti među brojnim mjerenim parametrima koji obilježavaju okoliš samoborsko_zaprešićke potoline. 

Ulaz slobodan

Ciklus predavanja Samoborske vode i vodonosnici

U suradnji s Društvom inženjera i tehničara grada Samobora

Arhiva:

17.10.2017 u 19:00 

10.10.2017

19.9.2017./ 19:00-20:00

12.9.2017. / 19:00-20:00

Kontakt osoba:

Itana Bukovac
01 5559242
e-mail: itana.bukovac@samobor.hr