T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

O procesu savjetovanja

U suvremenim demokracijama koje su utemeljene na razvijenom civilnom društvu, prihvaćena je aktivna suradnja građana, organizacija civilnog društva odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. To podrazumijeva i spremnost državnih i javnih institucija na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine zaključak o prihvaćanju Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. (NN 140/09). Vlada RH time je željela dati dodatan poticaj jačanju otvorenosti i pristupačnosti javne uprave te općenito podizanju kvalitete obavljanja njezinih zadaća. Odredbe Kodeksa odgovarajuće primjenjuju i tijela jedinice lokane i područne (regionalne) samouprave u postupcima donošenja općih akata kojima uređuju pitanja iz svog djelokruga, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i pravnih osoba na njihovu području (uređenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša i slično).

Donošenjem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15), kojim je propisano da su tijela javne vlasti dužna donijeti i na svojoj internetskoj stranici objaviti plan savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine, unaprijeđen je normativni okvir savjetovanja s javnošću te se Republika Hrvatska pridružuje skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata. Postupak savjetovanja s javnošću provodi se sukladno članku 11. istog Zakona.

Svrha savjetovanja i uključivanja svih sudionika jest prikupljanje informacija o njihovim interesima, stavovima i prijedlozima vezanima uz određenu javnu politiku.

U konačnici, djelotvorni postupci savjetovanja omogućuju širok doprinos procesu oblikovanja politika, vode realističnijoj politici koja bolje odražava potrebe građana, pomažu pri planiranju, izradi prioriteta te pružanju boljih usluga.

Radi pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svom radu, Grad Samobor će na svojoj službenoj internet stranici objaviti popis akata koje u tijeku godine namjerava donositi ili mijenjati kao i popis akata prije čijeg će se donošenja ili izmjene provesti savjetovanje s javnošću.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte akata za koje su savjetovanja otvorena mogu se uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini nacrt dokumenta. Ispunjeni obrasci šalju se e-poštom na adresu ahuljev@samobor.hr.

O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, kao i obrazloženje neprihvaćenih prijedloga.

Koordinatorica za savjetovanje s javnošću u Gradu Samoboru je
Ana Huljev Domović, dipl. iur.
e-mail: ahuljev@samobor.hr
tel: 01/ 3378 114