T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Djelokrug rada

Gradsko vijeće ima 21 člana koji donose akte u okviru prava i dužnosti Grada Samobora te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

Gradsko vijeće u okviru samoupravnog djelokruga:

 1. donosi Statut Grada Samobora
 2. donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Samobora
 3. donosi proračun i godišnji obračun proračuna Grada Samobora
 4. donosi odluke o gradskim porezima i naknadama, taksama i drugim prihodima od interesa za Grad Samobor
 5. utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba važnih za Grad Samobor
 6. donosi prostorne planove i druge dokumente prostornog uređenja u Gradu Samoboru
 7. donosi odluke o zaduživanju i davanju jamstava Grada Samobora
 8. donosi Poslovnik o svom radu
 9. donosi odluke o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, odnosno lokalne i područne (regionalne) samouprave, o pristupanju nacionalnom udruženju i međunarodnim udruženjima lokalnih jedinica drugih država u skladu sa zakonom
 10. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća
 11. osniva i bira članove radnih tijela Gradskog vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom i ovim Statutom
 12. uređuje ustrojstvo i djelokrug stručne službe i gradskih upravnih odjela
 13. uređuje mjesnu samoupravu u skladu s ovim Statutom
 14. osniva ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Samobor, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima
 15. odlučuje o prestanku ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u skladu sa zakonom
 16. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Samobora i raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna, a stjecanje i otuđivanje planirano je u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom.
 17. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava, u skladu sa zakonom i ovim Statutom
 18. dodjeljuje koncesije u slučajevima određenim zakonom
 19. dodjeljuje javna priznanja Grada Samobora, ako ovim Statutom nije drukčije određeno
 20. raspisuje lokalni referendum za područje Grada Samobora
 21. razmatra stanje iz područja samoupravnog djelokruga Grada Samobora
 22. donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom
 23. obavlja i druge poslove određene ovim Statutom, zakonom i drugim propisom.

Donošenje odluka


Gradsko vijeće donosi odluke većinom glasova, ukoliko je na sjednici prisutna većina vijećnika. Statut Grada Samobora, Poslovnik o radu Gradskog vijeća, proračun i godišnji obračun, odluku o raspisivanju referenduma, odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, odluku o razrješenju, odnosno izglasavanju nepovjerenja navedenim osobama Gradsko vijeće donosi većinom glasova svih vijećnika.
Poslovnikom o radu Gradskog vijeća podrobnije je uređen način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika, kao i održavanje reda na sjednicama Gradskog vijeća.

Dokumenti za preuzimanje