T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Građani

Izglasan proračun za 2024. godinu

Proračun za sljedeću godinu iznosi 91.498.452 eura

Na 26. Sjednici Gradskog vijeća grada Samobora održanoj u četvrtak, 30. studenog 2023. u Centru za mlade Bunker većinom glasova vijećnika i bez rasprave izglasan je Proračun za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu. U proračunu su iskazani ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna Grada Samobora, uključujući i sve prihode i rashode proračunskih korisnika Grada.


„Proračun za 2024. godinu iznosi 91.498.452 eura što predstavlja povećanje za 8.127.545 eura, odnosno 9,75% u odnosu na iznos važećeg proračuna utvrđenog III Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu koji iznosi 83.370.907 eura. Projekcija proračuna za 2025. godinu iznosi 89.742.967 eura, dok je za 2026. godinu projekcija proračuna 80.276.517 eura. U novom proračunskom razdoblju očekuje se porast prihoda od poreza na dohodak zbog nominalnog rasta plaća stanovnika s područja Samobora te povećanja broja stanovnika. Vlastita proračunska sredstva, namjenski primici od zaduživanja, donacije, pomoći iz proračuna unutar opće države te iz nacionalnih sredstava i temeljem prijenosa EU sredstava čine proračunski potencijal za financiranje javnih funkcija grada. Unatoč svim rizicima u proračunu je planiran nastavak kapitalnih investicija, posebice onih sufinanciranih EU sredstvima" -pojasnila je privremena pročelnica Upravnog odjela za financije, Jelena Sirovica.

Najznačajniji projekti

Niz projekata započetih u proteklom periodu nastavit će se i tijekom sljedećeg proračunskog razdoblja, a inicirani su i brojni novi projekti. Izgradnja škole i sportske dvorane na području nekadašnje vojarne, dogradnja škole u Bregani i izgradnja sportske dvorane, rekonstrukcija i nadogradnja OŠ Rude, gradnja vrtića u Perivoju, nastavak dogradnje vrtića „Izvor“ u Ulici Gustava Krkleca i sanacije Vile Allnoch, izgradnja i opremanje Centra za starije osobe Samobor, nastavak uređenja Rudnika sveta Barbara – IV faza, nabava vatrogasnih vozila, postavljanje sunčanih elektrana na objektima javne namjene, izgradnja Centra tehničke kulture Samobor, zamjena i modernizacija postojeće javne rasvjete na području grada Samobora – samo su neki od najznačajniji projekti koji su planirani u narednom proračunskom razdoblju.

Planirani prihodi

Ukupni planirani prihodi u 2024. godini iznose 74.962.456 eura s projekcijama od 83.489.581 eura u 2025. te 80.256.517. eura u 2026. godini. Od ukupno planiranih sredstava proračuna za 2024. godinu 51,92% tj. 47.507.358 eura odnosi se na opće prihode i primitke Grada koji se mogu koristiti za financiranje svih funkcija grada, dok se ostatak odnosi na vlastite prihode proračunskih korisnika te namjenske izvore financiranja Grada i proračunskih korisnika.


Planirani prihodi od poreza iznose 41.554.217 eura, od čega najveći udio čine prihodi od poreza na dohodak s planiranim povećanjem od 4,87%, dok je planirano povećanje prihoda od poreza na imovinu 30,57%.

Komunalni doprinos u 2024. godini planiran je u iznosu od 3 milijuna eura, komunalna naknada u iznosu od 4 milijuna eura. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 9, 9 milijuna eura. Planirani prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 21.501.126 eura, a odnose se na tekuće pomoći iz drugih proračuna među kojima su one iz Zagrebačke županije te nacionalnog učešća u EU projektima (projekti Vjetar u leđa – faza VI te Školska shema). U ove prihode ulaze i prihodi kapitalne pomoći iz drugih proračuna (npr. sredstva za nabavu terenskog vozila za HGSS), pomoći od izvanproračunskih korisnika (pomoć Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije i Hrvatskih cesta i sl.) te pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 10 milijuna eura (za ustanove u kulturi, obavezni program za djecu koja nisu pohađala vrtić, didaktiku za djecu s poteškoćama u razvoju i sl., a najviše za rashode za zaposlene osnovnih škola na teret državnog proračuna). U ovu skupinu spadaju i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 8.419.603 eura s već navedenom glavnim projektima financiranim iz EU sredstava.

Tu su i prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknadama u iznosu od 8.725.821 eura te prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga u iznosu od 838.592 eura. Planirano je povećanje ovih prihoda za čak 53,87% zbog uključivanja u proračun Ustanove za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor, koja postaje proračunski korisnik Grada Samobora.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.514.063 eura: prihodi od prodaje dugotrajne neproizvedene imovine (zemljišta) te prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 463.633 eura (prihodi od prodaje stambenih objekata i poslovnih prostora).

Planirani rashodi

Planirani rashodi poslovanja u 2024. godini iznose 56.623.952 eura što je povećanje od 0,70%. Projekcija za 2025. je 56.623.952 eura te 57.814.721 eura za 2026. godinu.
U strukturi rashoda najznačajnije stavke čine rashodi za zaposlene s rastom od 18,74% u odnosu na 2023., a zbog povećanja koeficijenata te potrebnog povećanja broja zaposlenih u vrtićima zbog novih vrtićkih objekata. Materijalni rashodi planirani za redovno poslovanje Grada i proračunskih korisnika te izvršavanje planiranih programskih aktivnosti iznose 28.219.158 eura, dok financijske rashode čine kamate po primljenim kreditima te ostale financijske usluge s planiranih 551.483 eura.


Planirani proračunski iznos za subvencije je 1.855.558 eura, a obuhvaća subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima, obrtnicima , sufinanciranje privatnih dječjih vrtića, obrta dadilja, subvencije Poduzetničkom centru Samobor, potpore za poticanje poduzetništva i turizma i potporu MTS-u, subvencioniranje zakupa poslovnih prostora, autobusnog prijevoza učenika srednjih škola i studenata, subvencije za tradicijske i umjetničke obrte, subvenciju Udruženju obrtnika Samobor, subvencije za ruralni razvoj, za poljoprivrednike, obrtnike, trgovačka društva i zadruge, subvencije za kapitalna ulaganja u malom gospodarstvu te za novo zapošljavanje.

Planirano je 4.142.947 eura za tekuće donacije: za realizaciju projekata i programa Turističke zajednice grada Samobora (npr. organizaciju Samoborskog fašnika), Samoborskom športskom savezu, Vatrogasnoj zajednici grada Samobora, Gradskom društvu Crvenog križa Samobor , HGSS stanici Samobor, Školskom sportskom savezu grada Samobora , Zakladi Zlatko i Vesna Prica, Udruzi za zaštitu potrošača Grada Samobora i niz drugih potpora civilnom društvu.

Kapitalne donacije čine donacije Vatrogasnoj zajednici Grada Samobora za nabavku vatrogasne opreme te HGSS-u te donacije vjerskim zajednicama. Kapitalne pomoći od 860.387 eura planirane su kao potpore gradskim trgovačkim društvima Komunalac i Odvodnja te za sufinanciranja studije izvodljivosti izgradnje željezničke pruge Podsused – Samobor – Bregana.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 33.758.226 eura što je povećanje od čak 31,4% , a obuhvaćaju rashode za građevinske objekte koji će se graditi, postrojenja i opremu, otkup zemljišta i dodatna ulaganja na već postojećim objektima.

Po funkcijskoj klasifikaciji rashodi su planirani tako da je najveći dio 37,91%, usmjeren na obrazovanje, 26,51% na ekonomske poslove, 9,36% na rekreaciju, kulturu i religiju, 7,83% na usluge unapređenja stanovanja i zajednice. 7,55% na opće javne usluge te 6,42% na socijalnu zaštitu. Najveći udio u rashodima za obrazovanje odnosi se na predškolsko i osnovno obrazovanje. Rashodi za ekonomske poslove mahom se odnose na udio rashoda za promet koji obuhvaća redovno i izvanredno održavanje cesta (19.682.000 eura), javnopravnih i zelenih površina, rekonstrukciju prometnica, sanaciju klizišta te izgradnju pješačkih i biciklističkih staza.

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2024. iznose 33.758.226 eura što predstavlja povećanje od čak 31,40%. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 1.100.274 eura, što je međugodišnje povećanje od 35,41%.

Raspodjela proračunskih sredstava po upravnim odjelima

Od ukupnih proračunskih sredstava za 2024. najveći dio, 33,43% -30.587.680 eura namijenjen je za Upravni odjel za društvene djelatnost. Ovaj odjel obavlja poslove koji se odnose na predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno i srednje školstvo, kulturu, sport, tehničku kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb te hrvatske branitelje iz Domovinskog rata te uključuje rashode za 12 proračunskih korisnika Grada: pet osnovnih škola, dva dječja vrtića, tri ustanove u kulturi: POU Samobor, Gradska knjižnica Samobor i Samoborski muzej te po novome i Ustanovu za upravljanje sportskim objektima Samobor.

Za osnovne škole planirano je 13.471.859 eura, a za dječje vrtiće 6.373.425 eura. Za javne potrebe u sportu izdvaja se 1.161.999 eura, za socijalnu skrb 1.426.500 eura, povećanje standarda srednjoškolaca i studenata 683.500 eura, za javne potrebe u kulturu 301.000 eura, društvenu brigu o djeci predškolske skrbi još 1.236.000 eura za subvencioniranje vrtića drugih osnivača, vrtića s posebnim programima te obrta dadilja.

Za rad ustanova u kulturi u proračunu je predviđeno 2.852.197 eura. Mjere socijalne skrbi uključuju jednokratnu pomoć za novorođeno dijete, pomoć građanima u kućanstvu, pomoć udrugama građana, sufinanciranje zdravstvenih usluga te financiranje Gradskog društva Crvenog križa Samobor te je za njih planirano 1.426.500 eura u ovogodišnjem proračunu.

Drugi po udjelu u planiranim sredstvima je Upravni odjel za komunalne djelatnosti s 32,64%, s planiranim iznosom od 29.864.511 eura, od čega se vrijednosno najveći iznos od 20.441.000 eura odnosi na Program Ceste. Ova razvojna mjera odnosi se na uređenje naselja i stanovanje, komunalno gospodarstvo i promet i održavanje javnih prometnica, a dio je Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021.-2025. Obuhvaća redovito održavanje nerazvrstanih cesta -4.271.000 eura, izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta - 4.420.000 eura, održavanje uređenog građevinskog zemljišta -2.743.000 eura, uređenje javnih površina - 1.861.000 eura, rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u iznosu od 6.235.000 eura te sanaciju klizišta.

Treći po udjelu je Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte EU s udjelom od 25,67% s planiranim iznosom od 23.490.098 eura, u okviru kojeg su i planirana sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Samobora od 1.389.255 eura. Najveći iznos u ovom razdjelu odnosi se na Program Gospodarenja stambenim i poslovnim fondom u iznosu od 16.474.993 eura , a od većih projekata tu su sanacija Vile Allnoch, izgradnja i opremanje Centra za starije, rekonstrukcija i dogradnja DV Izvor, izgradnja DV u Perivoju, izgradnja sportske dvorane i dogradnja OŠ Milan Langa te rekonstrukcija i dogradnja zgrade za odgoj i obrazovanje za potrebe osnovne škole u vojarni.
U ovom odjelu provode se i projekti poticanja gospodarskog razvoja, razvoja turizma, zaštite okoliša, razvoja poljoprivrede, civilna zaštita te EU projekti.

Ostatak proračunskih sredstava raspodijeljen je na preostale odjele: Upravni odjel za financije, Upravni odjel za opće, pravne i tehničke poslove, Upravni odjel za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju te Službu za unutarnju reviziju.

„Nastavlja se financirati sve što se financiralo u prethodnom razdoblju, uz blagi rast, a naglasak je na već spomenutim kapitalnim projektima“ – naglasila je na kraju izlaganja o Proračunu za 2024. godinu, privremena pročelnica Jelena Sirovica.

Na proračun je stiglo pet amandmana vijećnika Matije Hržića (HDZ), dva su odbačena jer nisu u skladu sa Zakonom o proračunu, a tri nisu dobila potrebnu većinu vijećnika.

Nakon što su gradski vijećnici, bez rasprave, usvojili proračun za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, većinom glasova usvojili su i prijedlog višegodišnjeg plana uravnoteženja korištenjem proračunskog viška iz prethodnog razdoblja paniranog u narednom trogodišnjem proračunskom razdoblju te sve prateće programe vezane za proračun, od održavanja komunalne infrastrukture, preko programa mjera za razvoj gospodarstva, poljoprivrede i turizma do programa javnih potreba u kulturi, sportu, školstvu, tehničkoj kulturi i ostalim područjima.

Financiranje političkih stranaka

Jednoglasno su gradski vijećnici prihvatili prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisne vijećnice zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Samobora za 2024. godinu.

Strategija upravljanja imovinom Grada Samobora za razdoblje 2024. – 2030.

Zašto je važno da grad donese Strategiju upravljanja imovinom Grada Samobora, što to znači u praksi, koje će sve dobrobiti Grad ostvariti od evidentiranje imovine te kako učinkovito i odgovorno upravljati i raspolagati svojom imovinom, obrazložio je u ime izrađivača Strategije Vedran Vukobrat iz tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o. Gradski vijećnici su Strategiju usvojili većinom glasova i bez rasprave.

Porezno rasterećenje

Gradski vijećnici jednoglasno su prihvatili i odluku o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Samobora. Nakon što je s državne razine kroz poreznu reformu najavljeno ukidanje prireza, Grad Samobor je odlučio ići korak dalje te smanjiti porez na dohodak.

Kroz najavljenu reformu gradovima i općinama se daje mogućnost da sami kreiraju svoju poreznu politiku, no Grad Samobor, koji do sada nije imao prirez, nije tu mogućnost iskoristio na način da će poveća neke namete već ih je smanjio. Tako je niža stopa sa sadašnjih 20% smanjena na 18%, a viša sa sadašnjih 30% na 27%. To smanjenje imat će direktan učinak na povećanje osobnog dohotka zaposlenih sugrađana.

Ostale odluke

Gradski vijećnici jednoglasno su prihvatili i ostale prijedloge Odluka dnevnog reda, a to su: prijedlog da se poveća koeficijent za obračun plaća službenika i namještenika Grada Samobora, da se park kod Spomen križa na ulazu u nekadašnju vojarnu „Taborec“, na zahtjev Udruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Odred veze GSHV - 40. pukovnije veze GSHV iz Samobora, imenuje nazivom Park Odreda veze ZZNG-a, a koji se proteže od Mirnovečke ceste do zgrade javne namjene na adresi Ulica Vlade Gotovca 1. Gradsko vijeće prihvatilo je i prijedlog da se naziv ulice Štosov odvojak preimenuje u naziv Ulica Pavla Štosa- I Odvojak.

Gradski vijećnici dali su jednoglasno ovlaštenje gradonačelnici da potpiše ugovor o javnoj nabavi za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Gradna te za sklapanje ugovora s RTK Župom sv. Ivana Krstitelja iz Luga samoborskog za kupnju kuće i dvorišta gdje bi u budućnosti trebao biti Dom za starije. Suglasnost su vijećnici dali i trgovačkom društvu Komunalac da se zaduži putem financijskog leasinga za kupnju dva komunalna radna stroja i dva univerzalna radna vozila Unimog. Jednoglasno je Gradsko vijeće usvojilo i sve planove i smjernice vezane za razvoj i organizaciju sustava civilne zaštite u narednom periodu te plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje grada Samobora u 2024. godini. Na kraju sjednice Gradski vijećnici jednoglasno su usvojili izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Samobora za srpanj, kolovoz i rujan 2023. godine.

Iduća, posljednja sjednica Gradskog vijeća u ovoj godini bit će održana 20. prosinca 2023. godine.

AKTUALNI SAT

Tijekom aktualnog sata prevladavale su komunalne teme, od zahtjeva poput sanacije klizišta u Golubićima, uređenja igrališta i sanacije Ulice Josipa Kozarca u Lugu do pohvala za učinjeno u Hrastini i ostalim naseljima. Privremeni pročelnik Upravnog odjela za Komunalne djelatnosti Aleksandar Mixich rekao je da će Ulica Josipa Kozraca biti sanirana čim to vremenske prilike dozvole, a što se tiče sanacije klizišta u Golubićima u tijeku je novi postupak javne nabave, jer se na prethodni nitko od izvođača nije javio. Što se tiče uklonjenih dotrajalih igrala na dječjem igralištu u Lugu odgovorila je gradonačelnica Petra Škrobot rekavši kako se kontinuirano radi na obnovi dječjih igrališta, mnoga su dobila nova igrala, a ono u Lugu, dobit će ih u dolazećoj godini.

Gradska vlast dobila je pohvale za ostvarenih oko 10 milijuna eura iz fondova EU-a za izgradnju škole na području nekadašnje vojarne. Gradonačelnica Petra Škrobot naglasila je kako je ovo povijesni trenutak za Samobor, jer nova škola gradit će se nakon više od 50 godina. Kazala je i kako je projekt kvalitetno pripremljen, zahvalivši svima koji su u tome sudjelovali, da je gradnja škole opravdana te da je zato ostvaren velik broj bodova. „Sufinancirano će biti 100% prihvatljivih troškova izgradnje škole te 86% prihvatljivih troškova gradnje sportske dvorane. Uspjeli smo zatvoriti financijsku konstrukciju ove kapitalne investicije, jer oko 9,8 milijuna eura stiže iz fondova EU-a, a 2,3 milijuna eura osigurali smo u gradskom proračunu. Pozitivno je što smo u proračunu planirali vlastita sredstva, bez kreditnog zaduženja, što znači da što prije možemo krenuti s gradnjom škole“ – istaknula je gradonačelnica Petra Škrobot dodavši kako je procedura u Ministarstvu znanosti i obrazovanja tekla brzo te da očekuje da će tako biti i s prijavljenim projektom dogradnje OŠ Milana Langa u Bregani i gradnje sportske dvorane.

Na upit je li slanje opomena i kažnjavanje korisnika javne usluge prikupljanja otpada koji ne koriste novi sustav prikupljanja otpada zakonit odgovorio je direktor samoborskog Komunalca, Renato Raguž detaljno pojasnivši zašto se opomene šalju te nesavjesni pojedinci kažnjavaju.

„Novi sustav gospodarenja otpadom uspješno je implementiran. 94,7% korisnika uredno koristi javnu uslugu i pridržava se odredbi Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Samobora, kao i zakonskih odredbi. Komunalac d.o.o. ima ukupno 13.400 korisnika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Samo je 1% korisnika dobilo ugovornu kaznu i to nakon što su im prije toga bile poslane opomene. Radi se konkretno o 140 korisnika koji su se iz njima znanih razloga oglušili i ne predaju komunalni otpad putem zaduženog spremnika, a sukladno odredbama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora broj 12/22) i Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 84/21).

Ostalih 4,3% korisnika dobilo je opomenu, ali ne i kaznu. Uzevši u obzir sve navedeno vrlo smo zadovoljni, jer je 94,7% korisnika već odmah u prvom mjesecu prihvatilo novi sustav i uredno koristi javnu uslugu kako bi naš Samobor bio uredan i čist grad. Naša su nastojanja sad usmjerena kako utjecati na ovih preostalih 5,3% korisnika. Nažalost, radi se o glasnoj manjini, ali vjerujemo da će uz edukaciju i informiranje brzo shvatiti kako je sve ovo za njihovo osobno i opće dobro.

Samobor je uvođenjem otpadomjera za višestambene objekte u poziciji da ima konkretne i točne podatke o korisnicima, upravo zahvaljujući rješenju kojeg smo implementirali. To je rijetkost među gradovima u Hrvatskoj, jer nemaju ovakvu statistiku. Komunalac je sada u mogućnosti iznijeti točnu statistiku i brojke te ovim putem pohvaljujemo veliku većinu koja je prepoznala prednosti ovog novog rješenja.

Analizom podataka i svakodnevnim obilaskom terena, djelatnici Komunalca d.o.o. uočili su povećane količine miješanog komunalnog otpada u odnosu na razdoblje prije uvođenja novog sustava gospodarenja otpadom u koševima za smeće na javnim gradskim površinama i oko njih te na lokacijama zelenih otoka, što ukazuje na činjenicu da neodgovorni pojedinci miješani komunalni otpad nastao u njihovim kućanstvima nepropisno odlažu u otvorene koševe u gradskim parkovima i šetnicama te pored zelenih otoka.

Također, uočene su značajne količine miješanog komunalnog otpada u spremnicima od 1100 litara namijenjenim za odvojeno sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada te odlaganje miješanog komunalnog otpada oko spremnika na kojima su ugrađeni otpadomjeri. Takvim se načinom ne smanjuju količine miješanog komunalnog otpada i još se i onečišćuje odvojeno prikupljeni otpad, koji se svakodnevno odvojeno odlaže po vrstama otpada na lokaciji gospodarenja otpadom Trebež i predaje ovlaštenim sakupljačima.

Slijedom navedenog, ugovorne kazne izdane su korisnicima koji uopće nisu preuzeli karticu ili ključ za otključavanje otpadomjera i time ne koriste javnu uslugu putem zaduženog spremnika. Opomene su dobili korisnici koji od početka primjene novog sustava gospodarenja otpadom u Samoboru, odnosno od 1. listopada ove godine, nisu koristili javnu uslugu. Time su korisnici samo upozoreni na obveze korisnika javne usluge.

Cilj novog sustava gospodarenja otpadom jest povećati odvajanje komunalnog otpada i smanjiti ukupne količine miješanog komunalnog otpada, ali ne na način da se proizvedeni otpad odlaže izvan zaduženog spremnika.

Korisnicima su na kućne adrese dostavljeni dopisi sa svim informacijama o novom sustavu gospodarenja otpadom i novom Cjeniku javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, kao i letak sa svim bitnim informacijama. Sve je dostupno i na internetskoj stranici Komunalca d.o.o., koji stoji na usluzi svojim korisnicima koji se sa svojim pitanjima uvijek mogu obratiti osobno u našem društvu, putem internetske stranice ili elektroničke pošte.

Korisnici koji izbivaju iz Samobora na duže vremensko razdoblje, mogu definirati svoj status u Komunalcu d.o.o., kao što su to napravili brojni korisnici i javili se s informacijama o odlasku na duže vrijeme, putovanju, trajnom nekorištenju nekretnine, što je naravno uvaženo.

Komunalac d.o.o. će i dalje nastaviti analizirati podatke i pratiti stanje na terenu vezano uz gospodarenje otpadom i sukladno tome postupati u skladu sa zakonskim odredbama.

Zahvaljujemo našim korisnicima koji uredno ispunjavaju svoje obveze vezane uz gospodarenje otpadom i svojim primjerom potiču druge na odgovorno postupanje s otpadom“ – pojasnio je Renato Raguž.

Aktualiziran je i problem nedostatka pedijatara u Domu zdravlja u Samoboru. Gradonačelnica Petra Škrobot kazala je kako bi Zagrebačka županija trebala raditi na rješavanju takvih problema, jer Dom zdravlja je pod ingerencijom Zagrebačke županije i to je isključivo njihova odgovornost. „Bolje bi bilo da Gradu prepuste upravljanje nad Domom zdravlja, jer tada bismo preuzeli i odgovornost. „Pitam se koji je smisao Županije kada i sada Grad kontinuirano ulaže sredstva da bi se građanima pružila potrebna zdravstvena usluga. Mi ulažemo 125 000 eura da bi našim građanima na usluzi bili dodatni timovi Hitne pomoći, pulmolog, kardiolog, internist, kirurg i drugi specijalisti te određeni zdravstveni programi i trudnički tečajevi. Razgovarala sam s voditeljicom Doma zdravlja vezano za problem nedostatka pedijatara, jer sam uvijek za to da se pomogne građanima, no pitam odgovorne gdje je tu granica i do kada ćemo mi raditi ono što bi trebala raditi Županija. Naši građani ne bi trebali ispaštati zbog nesposobnosti Županije. Što se tiče trenutne situacije u Domu zdravlja postoji dežurni pedijatar kod kojeg svako dijete može doći na pregled, no to nije trajno rješenje i treba mijenjati takav način funkcioniranja“ – istaknula je gradonačelnica Petra Škrobot.

Objavljeno: 30.11.2023.