T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Služba za unutarnju reviziju

Služba za unutarnju reviziju provodi unutarnje revizije za Grad Samobor, daje objektivno stručno mišljenje i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja Grada Samobora.

Procjenjuje sustave, procese i sustav unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima, provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije usklađenim s Međunarodnim standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora, testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije iz nadležnosti Grada, provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke gradonačelnici u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava, izrađuje strateške i operativne planove revizije, obavlja reviziju o korištenju sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i institucija, izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi gradonačelnici, prati provedbe preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija, izrađuje periodična i godišnja izvješća o radu Službe i dostavlja ih nadležnim institucijama i osobama u skladu s važećim propisima, surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija što uključuje i obvezu dostave strateških i godišnjih planova te godišnjeg izvješća toj Upravi, prati i predlaže stalnu edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije, procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju i obavlja i druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisom te odlukama gradonačelnice i Gradskog vijeća.