T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Građani

Mjesna samouprava

Mjesna samouprava

Mjesna samouprava

Mjesna samouprava i njezin smisao je da se kroz angažman građana u tijelima mjesne samouprave artikuliraju zajedničke potrebe i interesi pojedinih dijelova jedinica lokalne samouprave te da građani sudjeluju u odlučivanju o poslovima koji neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad u užim lokalnim zajednicama. 

Na području grada Samobora osnovane su gradske četvrti i mjesni odbori kao oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. U obavljanju poslova od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana gradske četvrti i mjesni odbori dužni su uvažavati interes Grada Samobora u cjelini.

Statutom Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 2/21 - pročišćeni tekst) osnovano je 8 gradskih četvrti, kao poseban oblik mjesne samouprave za područja koja predstavljaju gradsku, gospodarsku i društvenu cjelinu i povezana su zajedničkim interesima građana te imaju prepoznatljive nazive područja za koja se osnivaju. Nadalje, osnovana su 44 mjesna odbora koji se osnivaju za jedno naselje ili više međusobno povezanih naselja, s time da u pravilu ima najmanje 150 stanovnika, ali ne više od 2500 stanovnika, ili za naselja s manjim brojem stanovnika, a s većim područjem na kojem djeluju. 

Sredstva za rad gradskih četvrti i mjesnih odbora osiguravaju se u proračunu Grada Samobora za svaku godinu. Gradske četvrti i mjesni odbori su pravne osobe.

Tijela gradskih četvrti ili mjesnih odbora su vijeće gradske četvrti ili mjesnog odbora i predsjednik vijeća gradske četvrti ili mjesnog odbora. Članove vijeća gradske četvrti ili mjesnog odbora biraju građani s područja gradske četvrti ili mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća gradske četvrti ili mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora uređen je Odlukom o izborima članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 1/13).

Gradske četvrti i mjesni odbori trenutno ne raspolažu tehničkim mogućnostima (vlastita internetska stranica, službeni telefonski broj) kako bi mogli provoditi odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15) te pravo na pristup informacijama građani s područja određene gradske četvrti ili mjesnog odbora mogu ostvariti putem Službenika za informiranje Grada Samobora.

 

Objavljeno: 01.01.2022.