T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada „Trebež” u gradu Samoboru

Projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada „Trebež” u gradu Samoboru

Naziv projekta: Projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada „Trebež” u gradu Samoboru

Korisnik: Grad Samobor
Upravljačko tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Posredničko je tijelo razine 2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Opis projekta:
Projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada ''Trebež'' provodi se u sklopu Operativnog programa ''Zaštita okoliša'' 2007.-2013., Prioritetna os 1 – Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, Mjera 1.2 – Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom. Projekt pridonosi ispunjenu ciljeva operativnog programa jer će se sanacijom neuređenog odlagališta poboljšati stanje podzemnih i površinskih voda, ljudskog zdravlja i okoliša u cjelini.

Ciljevi Projekta:

  • eliminacija negativnih učinaka nekontroliranog odlaganja otpada na odlagalištu;
  • fizička izolacija onečišćene podzemne vode ispod samog tijela odlagališta od podzemne vode u okolišu;
  • smanjenje rizika uzrokovanih otpadom, posebice rizika onečišćenja površinskih i podzemnih voda, zraka i tla, kao i rizike za ljudsko zdravlje;
  • zaštita životinjskog i biljnog svijeta od negativnih utjecaja odloženog otpada;
  • povećanje vrijednosti nekretnina na užem području Trebeža.

Uređenje odlagališta ''Trebež'' u Samoboru uključuje:

  • prekrivanje i zatvaranje odlagališta;
  • izgradnju svih pratećih sustava: otplinjavanje, odvodnja oborinskih voda, hidrantska mreža, interne prometnice, hortikulturalno uređenje;
  • izvedbu dijafragme oko odlagališta;
  • izvedbu crpnog sustava za vode unutar dijafragme, uz zbrinjavanje vode iz crpljenog sustava;
  • izvedbu lagune.

Vrijednost projekta i EU udio u financiranju Projekta Ukupni iznos Projekta 99.192,872,00 kn, ukupno prihvatljivi izdaci procjenjuju na 95.683.500,00 kn. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Upravljačko je tijelo nadležno za upravljanje

Operativnim programom ''Zaštita okoliša'' i dodjeljuje bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda u iznosu od 81.330.975,00 kn, što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih izdataka. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Posredničko je tijelo razine 2 i sudjeluje sa sredstvima pomoći najviše u iznosu do 14.352.525,00 kuna, što čini 15% ukupno prihvatljivih izdataka.

Razdoblje provedbe Projekta
Rok za realizaciju Projekta je 30. rujna 2016. godine, a razdoblje financiranja Projekta završava najkasnije 31. prosinca 2016. godine.

Poveznice
Više informacija o EU fondovima možete pronaći na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom programu ''Zaštita okoliša'' na stranici Operativnog programa ''Zaštita okoliša'' http://www.opzo.hr/.