T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

ZAMAh – Zajedno za Mentalno Zdravlje

Naziv projekta:  ZAMAh – Zajedno za Mentalno Zdravlje

Opis projekta: Grad Samobor partner je u projektu ZAMAh – Zajedno za Mentalno Zdravlje udruzi Ježeva kućica. Riječ je o natječaju Europskog socijalnog fonda – Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice kroz koji će Udruga Ježeva kućica u suradnji s partnerima Grad Jastrebarsko, Društvo naša djeca Jastrebarsko i Grad Samobor osnažiti članove OCD-a na području Samobora i Jastrebarskog te dionike na lokalnoj razini za postavljanje kvalitetnijih sustava jačanja otpornosti u zajednici.

Grad Samobor kao partner ima obavezu omogućiti educiranje važnih dionika za zaštitu djece i mladih, odnosno Vijeća za prevenciju, kao i iskoristiti svoju javnu prisutnost za promociju projektnih aktivnosti. Nadalje, pomoć Grada će biti i u prvom koraku, odnosno aktiviranju odgojno – obrazovnih ustanova i građanstva za sudjelovanje u mapiranju potreba djece i mladih u području mentalnog zdravlja, kako bi daljnje projektne aktivnosti – psihosocijalna podrška za djecu i mlade – što točnije odgovarale konkretnim potrebama djece i mladih na području Grada.

NAZIV PROJEKTA
„ZAMAh – Zajedno za mentalno zdravlje“
 
NOSITELJ PROJEKTA/KORISNIK
Udruga za logopedsku i psihološku podršku Ježeva kućica
 
PARTNERI U PROJEKTU
Društvo naša djeca Jastrebarsko
Grad Samobor
Grad Jastrebarsko
 
KRATKI OPIS PROJEKTA

Provedbom aktivnosti projekta biti će ojačani kapaciteti organizacija civilnoga društva (OCD-a) na području gradova Samobora i Jastrebarskog za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama. U provedbi aktivnosti projekta biti će uključeni svi relevantni društveni dionici: OCD-ovi, jedinice lokalnih samouprava, predstavnici javnih ustanova i građani kroz sudjelovanje u edukacijama i putem e-priručnika, kao i kroz savjetovanje. Projekt će se provoditi u tri ključna elementa: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, promidžba i vidljivost te upravljanje projektom i administracija, uz uključivanje horizontalnih tema kroz sve elemente projekta.

U sklopu aktivnosti projekta za jačanje kapaciteta OCD-a predviđene su edukacije za članove OCD-a u cilju razvoja planova i inovativnih alata za upravljanje kriznim situacijama na lokalnoj razini, razvoj programa osnaživanja građana u cilju stvaranja otpornijih zajednica na psihološki rizične čimbenike i krizne situacije, provedba individualnih savjetovanja za djecu, mlade i obitelji, predavanja za javnost u cilju pružanja psihološke i savjetodavne pomoći i jačanja otpornosti na krizne situacije, predviđena je i izrada e-priručnika s preporukama za ciljne skupine projekta te nabava tehničke opreme za provođenje online savjetovanja i predavanja.

Navedene aktivnosti lokalnih organizacija civilnoga društva vrlo su važne jer imaju potencijal za stvaranje i mobiliziranje različitih vrsta društvenog kapitala, smanjenje podjela u društvu i osnaživanje pojedinaca te davanje poticaja za promjene u društvu koje će dovesti do umanjivanja problema socijalne isključenosti i poboljšanja mogućnosti i kapaciteta za razvoj i funkcioniranje ljudi koji spadaju u ugrožene skupine, čime se poboljšava funkcioniranje društva u cjelini.

LOKACIJA PROVEDBE PROJEKTA
Jastrebarsko i Samobor
 
REFERENTNA OZNAKA PROJEKTA
Ref.br.Ugovora: UP.04.2.1.11.0045
 
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
         Datum početka: 23.12.2021.
         Datum završetka: 22.06.2023.
 
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
482.200,63 HRK
 
IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA IZ EU FONDOVA
482.200,63 HRK