Grad Samobor

Čistoća

Čistoća
SLUŽBA ČISTOĆE
ponedjeljak – petak 7:00 – 15:00

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
ponedjeljak – petak 7:00 – 18:00
subota 7:00 – 15:00

Pod održavanjem čistoće razumijeva se skupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na uređena odlagališta utvrđena prema posebnim propisima te korisnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u reciklažna dvorišta i uređena skladišta.

U službi čistoće obavljaju se sljedeći poslovi:

  • skupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada
  • skupljanje i odvoz biorazgradivog komunalnog otpada
  • skupljanje i odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
  • skupljanje i odvoz korisnog otpada (papir, staklo, plastika, tekstil, metalna ambalaža)
  • upravljanje i održavanje odlagališta otpada
  • upravljanje reciklažnim dvorištem
  • pružanje i drugih usluga pravnim i fizičkim osobama.