Grad Samobor Grad Samobor Logo

Gradsko vijeće

Održana elektronska sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Održana elektronska sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora
28.03.
2020.

Olakšice za poduzetnike, kazne za zagađivače

U petak, 27. ožujka, od 12 do 14 sati gradski vijećnici Grada Samobora elektronski su glasali (glasačkim listićima za elektronsko glasanje) i na taj način održali 25. sjednicu Gradskog vijeća.

Od predsjednika Gradskog vijeća Grada Samobora Mirana Šoića doznali smo da se glasanju odazvalo 24 od 25 vijećnika (jedan je bio na putu). Nakon što su materijali za ovu sjednicu vijećnicima dostavljeni elektronskim putem, oni su imali rok do srijede u 12 sati da postavljaju pitanja i daju prijedloge. Na predloženi dnevni red, kao niti na 20 točaka dnevnog reda, vijećnici nisu imali primjedbi, no davali su razne prijedloge kojima bi se građanima olakšala ova situacija u kojoj se zbog pandemije koronavirusa svi nalazimo.
Uglavnom se radi o prijedlozima za pomoć i pojednostavljenje poslovanja poduzetnicima, koje će gradonačelnik i gradska uprava, uz one koji su već doneseni, razmotriti i pokušati provesti prema mogućnostima i ovlastima koje kao lokalna uprava u novonastaloj situaciji imaju.

Odluke i zaključci za svih 20 točaka dnevnog reda doneseni su velikom većinom glasova. Kao još jedna mjera pomoći poduzetnicima u ovoj teškoj situaciji prihvaćena je dopuna Odluke o komunalnoj naknadi, kojom je omogućeno gradonačelniku da u izvanrednim situacijama, kao što je ova sada, djelomično ili potpuno oslobodi plaćanja komunalne naknade poduzetnike koji su onemogućeni u poslovanju, za vrijeme dok takve okolnosti traju. Donesena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama za sprečavanje i uklanjanje nepropisno odloženog otpada, kojom se predviđaju veće ovlasti komunalnih redara u kažnjavanju, kao i veće kazne za prekršitelje koji nepropisno odlažu otpad. Naime, do sada se kažnjavalo samo one na čijem se zemljištu našao nepropisno odloženi komunalni otpad, a sada će se strože kažnjavati i oni koje se uhvati u odlaganju takvog otpada, kojega je sve više na obalama Save, a mogao bi se legalno odlagati na našem reciklažnom dvorištu ili drugom za to predviđenom mjestu.

Vijećnici su donijeli i odluku kojom se odobrava da Grad Samobor i Grad Korivnica sklope Sporazum o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom, kojim bi se biorazgradivi komunalni otpad iz Samobora, kojeg prikupi samoborski Komunalac, zbrinjavao na kompostištu Grada Koprivnice. Ukupna procijenjena godišnja masa biorazgradivog otpada koji se prikupi u Gradu Samoboru je oko 3000 tona. Ova odluka omogućit će da samoborski i koprivnički Komunalac sklope poseban ugovor, kojim će se odrediti prava i obveze u izvršavanju ovoga posla, kao i cijena.
Predsjednik Miran Šoić naglasio je da takav odvoz biorazgradivog otpada neće poskupjeti cijenu odvoza komunalnog otpada u ovoj godini za građanstvo i poduzetnike. Radi se zapravo o privremenom rješenju i nije se odustalo od izgradnje kompostane u Samoboru, no za to treba vremena dok se izvrše sve pripreme i rade projekti. Naš Komunalac će i dalje odvojeno prikupljati biorazgradivi otpad u Samoboru, a odlagat će se, prema sporazumu koji će se sklopiti, u Koprivnici.

Vijećnici su donijeli i odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i Javne vatrogasne postrojbe u 2020. godini.
Na sjednici su usvojena i sva izvješća, od gradonačelnikovog Izvješća o radu u drugoj polovici 2019. godine, preko Izvješća o obavljanju komunalnih programa, pa do izvješća o raznim javnim potrebama u 2019. godini.