Grad Samobor

Radna tijela

Raspored sjednica radnih tijela

Gradsko vijeće osniva odbore, komisije i druga radna tijela za pripremu i predlaganje odluka iz svog djelokruga, odnosno za obavljanje drugih poslova koji im se povjeravaju odlukom o njihovom osnivanju.

Stalna radna tijela Gradskog vijeća su:

Mandatna komisija

Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće o provedenim izborima, izabranim vijećnicima, podnesenim ostavkama na dužnost vijeća, mirovanju mandata vijećnicima i zamjenicima vijećnika koji će umjesto njih obavljati dužnost vijećnika, podnosi izvješće da su ispunjeni uvjeti za prestanak, odnosno mirovanje mandata vijećniku u slučajevima utvrđenim zakonom, podnosi izvješće da su ispunjeni uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članovi:

 • Irena Kapor
 • Damir Gorišek
 • Franjo Štefanić
   

Odbor za izbor i imenovanja

Odbor za izbor i imenovanja raspravlja i predlaže izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, izbor članova radnih tijela Gradskog vijeća, te drugih osoba utvrđenih Statutom, ovim Poslovnikom i drugim propisima. Odbor daje prethodno mišljenje na prijedloge odluka o plaćama i naknadama gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, pročelnika, gradskih vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća.

Članovi:

 • Petra Babojelić
 • Ivan Horvat
 • Davor Daničić
 • Marinko Džepina
 • Anita Scheliga

Odbor za statutarno - pravna pitanja

Odbor za statutarno – pravna pitanja razmatra opća pitanja važna za razvoj lokalne samouprave i ustrojstva Grada Samobora, te sudjeluje u izradi Statuta i Poslovnika, utvrđuje prijedlog Statuta i Poslovnika, razmatra inicijative, mišljenja i primjedbe statutarne i poslovničke naravi što ih Gradskom vijeću upute građani, pravne osobe i tijela mjesne samouprave, daje mišljenja glede primjene statutarnih i poslovničkih odredaba, razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata što ih donosi Gradsko vijeće, te daje mišljenja o njihovoj usklađenosti s pravnim sustavom Republike Hrvatske, sa Statutom i drugim propisima Grada Samobora, ocjenjuje utemeljenost prijedloga za davanje vjerodostojnog tumačenja odluka, te predlaže tekst vjerodostojnog tumačenja odluka, predlaže, odnosno daje odgovore Ustavnom sudu Republike Hrvatske u slučaju pokretanja postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluka i drugih općih akata, utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih općih akata, obavlja i druge poslove određene Statutom, Poslovnikom i odlukama Gradskog vijeća.

Članovi:

 • Krešo Sokolović
 • Žarko Adamek
 • Sandra Šelja
 • Tomislav Šapić
 • Zlatko Rešetar

Odbor za mjesnu samoupravu

Odbor za mjesnu samoupravu prati rad tijela mjesne samouprave, predlaže Gradskom vijeću mjere za unapređenje rada oblika mjesne samouprave, razmatra prijedloge vijeća mjesnih odbora, daje mišljenja i prijedloge Gradskom vijeću koje bi poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Samobora, a koji su od značenja za mjesne odbore, trebalo povjeriti mjesnim odborima, razmatra prijedloge odluka za provođenje izbora za članove tijela i mjesnih odbora, razmatra i druge prijedloge akata od važnosti za razvoj i funkcioniranje oblika mjesne samouprave.

Članovi:

 • Stjepan Šančić
 • Neven Jednar 
 • Ivan Ferček 
 • Svebor Labura  
 • Sandra Pavlaković

Odbor za financije i proračun

Odbor za financije i proračun prati i razmatra prijedlog godišnjeg proračuna, prijedlog godišnjeg obračuna proračuna, prijedloge odluka o porezima i naknadama, druge prijedloge akata financijsko – materijalnog poslovanja i upravljanja imovinom Grada Samobora, daje prijedloge i mišljenja Gradskom vijeću za poduzimanje mjera u oblasti financija i proračuna.

Članovi:

 • Marinko Džepina
 • Ivan Piškulić
 • Igor Runtas
 • Ivan Radek
 • Vladimir Skendrović

Odbor za imenovanje ulica i trgova

Odbor za imenovanje ulica i trgova u suradnji s mjesnim odborima, znanstvenim i drugim ustanovama obrađuje i predlaže Gradskom vijeću imenovanje i preimenovanje ulica, trgova i drugih javnih površina, obavlja i druge poslove određene Statutom, Poslovnikom i odlukama Gradskog vijeća.

Članovi:

 • Andrija Noršić
 • Luka Kazimović
 • Josip Lepen
 • Kristijan Razum
 • Josip Kunac

Odbor za gospodarstvo

Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja prati stanje i odnose u gospodarstvu, poduzetništvu i obrtništvu, razmatra odluke i druge akte iz svojeg djelokruga, daje prijedloge i mišljenja Gradskom vijeću glede poduzimanju mjera za razvoj gospodarstva, poduzetništva, obrtništva i ulaganja.

Članovi:

 • Dragutin Marović
 • Marko Grgečić
 • Josip Poljak
 • Igor Bertović
 • Irena Franceković

Odbor za komunalne djelatnosti

Odbor za komunalne djelatnosti prati razvoj komunalnih djelatnosti u Gradu Samoboru, razmatra prijedloge odluka i drugih akata koji se odnose na obavljanje komunalnih javnih službi i daje mišljenje o predloženim rješenjima, daje prijedloge i mišljenja Gradskom vijeću glede poduzimanja mjera za razvoj komunalnih djelatnosti.

Članovi:

 • Damir Novosel
 • Dragutin Kuhtić
 • Franjo Štefanić
 • Darko Lisec
 • Ivan Patekar

Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež

Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež prati razvoj javnih djelatnosti u predškolskom odgoju i školstvu, kulturi, tehničkoj kulturi i športu, prati i razmatra probleme mladih ljudi, razmatra odluke i druge akte Gradskog vijeća koji se odnose na te djelatnosti, daje prijedloge i mišljenja Gradskom vijeću za poduzimanje mjera za razvoj društvenih djelatnosti.

Članovi:

 • Irena Kapor
 • Petar Raić
 • Marija Lindić
 • Velimir Bašić
 • Stanko Eskuluć

Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje

Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje razmatra prijedloge odluka i prostorne planove, razmatra prijedloge odluka i drugih akata s područja zaštite okoliša, daje mišljenja o predloženim rješenjima, osobito u pogledu zaštite prostornih resursa i graditeljske baštine te zaštite okoliša, predlaže Gradskom vijeću poduzimanje mjera za zaštitu okoliša.

Članovi:

 • Marijan Lukšić
 • Miroslav Kovačević
 • Goran Carek
 • Vlado Šolčić
 • Velimir Cvetković

Odbor za poljoprivredu i šumarstvo

Odbor za poljoprivredu i šumarstvo prati razvoj i odnose u poljoprivredi, šumarstvu i vodoprivredi i Gradskom vijeću daje prijedloge i mišljenja glede poduzimanja mjera za razvoj tih djelatnosti u Gradu Samoboru, razmatra prijedloge odluka i druge opće akte s tih područja, te Gradskom vijeću daje mišljenje o predloženim rješenjima.

Članovi:

 • Branko Tomašković
 • Božidar Horvat
 • Krunoslav Obraz
 • Andreja Horvat
 • Damir Skok

Odbor za turizam i ugostiteljstvo

Odbor za turizam i ugostiteljstvo prati stanje i odnose na području turizma i ugostiteljstva, daje Gradskom vijeću prijedloge i mišljenja glede poduzimanja mjera za razvoj tih djelatnosti u Gradu Samoboru, razmatra odluke i druge akta Gradskog vijeća s tog područja, te daje mišljenje o predloženim rješenjima.

Članovi:

 • Darko Kupres
 • Luka Tomovski
 • Ivica Ivanušević
 • Matilda Mihaela Purić
 • Tamara Mužanić

Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo

Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo prati razvoj javnih djelatnosti u zdravstvu i socijalnoj skrbi na području Grada Samobora, razmatra i predlaže rješenja iz problematike umirovljenika i osoba s invaliditetom, prati i razmatra programe koji se odnose na prevenciju ovisnosti na području Grada Samobora, te predlaže rješenja za poboljšanje stanja, razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata iz područja zdravstva i socijalne skrbi te daje Gradskom vijeću prijedloge i mišljenja glede poduzimanja mjera za razvoj tih djelatnosti

Članovi:

 • Petar Raić
 • Goranka Koletić
 • Said Golić
 • Ivan Kaselj
 • Ivan Orešković

Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata

Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata prati i razmatra stanje ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te ostvarivanje drugih prava s osnova Domovinskog rata u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave, surađuje s udrugama proizašlim iz Domovinskog rata i Koordinacijom udruga proizašlih iz Domovinskog rata na rješavanju problematike hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, razmatra odluke i druge opće akte koji se odnose na hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji i predlaže Gradskom vijeću Grada Samobora poduzimanje mjera za poboljšanje stanja u tom području

Koordinacija udruga proizašlih iz Domovinskog rata Samobora i Svete Nedelje ima pravo imenovati jednog člana Odbora iz svojih redova s prebivalištem na području Grada Samobora.

Članovi:

 • Zlatko Demerc
 • Darko Lisec
 • Adolf Paar
 • Dragutin Stunja
 • Josip Lakić

Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju

Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju prati stanje i odnose međugradske i međunarodne suradnje Grada Samobora s drugim gradovima i lokalnim jedinicama u zemlji i inozemstvu, daje Gradskom vijeću prijedloge i mišljenja za razvoj međugradske i međunarodne suradnje i razmatra odluke i druge akte Gradskog vijeća s tog područja, te predlaže mjere za razvoj odnosa.

Članovi:

 • Stjepan Delimar
 • Šimun Pervan
 • Tea Orešković
 • Lovro Mihelić
 • Nikola Tomljenović

Odbor za predstavke i pritužbe građana

Odbor za predstavke i pritužbe građana razmatra prijedloge, predstavke i pritužbe građana koji se odnose na rad Gradskog vijeća, njegovih radnih tijela, na obavljanje poslova lokalne samouprave i o tome upoznaje nadležna tijela, te o rezultatu izvješćuje podnositelja prigovora, odnosno pritužbe.

Članovi:

 • Božidar Jednar
 • Ljiljana Severović
 • Vinko Gavrić
 • Tomislav Muslim
 • Boris Krunovar

Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Samobora

Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Samobora daje prijedlog Gradskom vijeću o dodjeli Javnih priznanja, Povelje počasnog građanina Grada Samobora, Nagrade za životno djelo Grada Samobora i Nagrade Grada Samobora. Postupak za dodjelu javnih priznanja svake godine pokreće Odbor raspisivanjem javnog natječaja kojim se pozivaju ovlašteni predlagatelji da dostave prijedloge kandidata za dodjelu javnih priznanja, a predsjednik Gradskog vijeća po svojoj funkciji je predsjednik.

Članovi:

 • Miran Šoić
 • Vinko Jaklenec
 • Maja Gračanin
 • Vid Vrbančić
 • Snježana Drenški
 • Franjo Bedeničić
 • Nikola Tomljenović

Odbor za korekciju i usklađenje granica naselja

Odbor za korekciju i usklađenje granica naselja, mjesnih odbora i gradskih četvrti utvrđuje razlike i nepodudarnosti granica naselja i mjesnih odbora te predlaže korekcije i usklađenja granica Gradskom vijeću na usvajanje.

Članovi:

 • Darko Imprić
 • Tomislav Ložnjak
 • Franjo Grgat
 • Damir Požgaj
 • Marko Polić

 

 

Dokumenti za preuzimanje